wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Koncepcja pracy

WSTĘP
Ze względu na wymagania stawiane współczesnej edukacji koniecznym elementem poprawy funkcjonowania szkoły jest dokonanie wszechstronnej analizy głównych obszarów jej pracy, określenie pozycji, jaką obecnie zajmuje w środowisku lokalnym, oszacowanie możliwości rozwojowych, ustalenie miejsca, które mogłaby zająć w przyszłości oraz wyznaczenie kierunków działania.
Głównym zadaniem w kierowaniu Zespołem Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy jest umiejętność połączenia najlepszych, wieloletnich tradycji i osiągnięć pedagogicznych tej placówki z potrzebą zmiany, wynikającą z dynamicznych przekształceń w otaczającej szkołę rzeczywistości.


Nadrzędny cel działania:

rozwój ucznia ukierunkowany na zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i podjęcia pracy zawodowej


OPIEKA I WYCHOWANIE
Opieka i wychowanie

 

Szkoła jest miejscem niezmiernie istotnym w życiu ucznia. Nie jest to tylko budynek, ale i społeczność - „rodzina”– koledzy i koleżanki z klasy czy drużyny sportowej, nauczyciel – wychowawca, trener. Tu spędza wiele czasu na lekcjach, jest podmiotem działań wychowawczych, uczestniczy w dodatkowych zajęciach, imprezach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Uczy się jak być obywatelem i patriotą.
Uczeń powinien przebywać w szkole w warunkach wzajemnego szacunku, życzliwości, zaufania i w poczuciu bezpieczeństwa. W dążeniu do wszechstronnego wspierania młodzieży, oraz minimalizowania wszelkich form przemocy i agresji podejmowane będą następujące działania:

 

Tworzenie szkoły dającej poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, opartej na życzliwości, otwartości, wzajemnym szacunku i poszanowaniu prawa

 

Lp.

Zadanie

Działania

1

Eliminowanie zagrożeń w środowisku szkoły Dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektów szkolnych oraz środków dydaktycznych
Realizacja zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Informowanie o sposobach postępowania w sytuacjach trudnych (lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem, psychologiem oraz spotkania prewencyjne z policją, strażą miejską, przedstawicielami sądu itp.)
Podnoszenie kultury osobistej uczniów oraz dyscypliny współżycia w szkole
Rozwijanie przyjaznych, partnerskich relacji nauczyciel – uczeń

2

Budowanie poczucia współodpowiedzialności i przynależności, angażowanie uczniów w życie szkoły Rozwijanie samorządności uczniowskiej
Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
Prowadzenie badań ankietowych ukierunkowanych na poznanie oczekiwań uczniów oraz ich opinii na temat szkoły
Wspieranie wychowanków w ich działaniach.
Angażowanie młodzieży szkolnej w organizację uroczystości oraz innych przedsięwzięć
Powołanie w szkole „Klubu Absolwenta”, celem podtrzymania więzi z uczniami, którzy zakończyli naukę
Kultywowanie tradycji szkolnych

3

Uwrażliwianie młodzieży szkolnej na sprawy społeczne Rozwijanie i wspieranie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu
Zaangażowanie uczniów w pozaszkolne rodzaje działalności ogólnokrajowej oraz na rzecz środowiska lokalnego
Uwrażliwianie społeczności szkolnej na problemy ekologiczne. Zachęcanie do uczestnictwa w akcjach na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie

4

Kształtowanie wśród uczniów postawy prozdrowotnej Promowanie zdrowego stylu życia
Umożliwianie i zachęcanie do uczestnictwa w krajowych i lokalnych przedsięwzięciach profilaktycznych oraz promujących zdrowie

5

Adaptacja uczniów klas pierwszych – działania na rzecz integracji ze środowiskiem szkoły Zapoznanie się ze sposobami oraz stylami uczenia się nowych uczniów (organizowanie warsztatów, prelekcji)
Organizowanie spotkań integracyjnych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli starszych klas

6

Zacieśnianie współpracy z rodzicami i mobilizowanie ich do wspólnych działań Ścisła współpraca z Radą Rodziców
Organizowanie spotkań z rodzicami, przeprowadzanie wśród nich badań ankietowych
Kontakty indywidualne, wspieranie rodziców, których dzieci sprawiają trudności wychowawcze
Zwiększanie zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez zachęcanie ich do współdecydowania w sprawach istotnych dla szkoły
Zapraszanie rodziców do uczestnictwa w szkolnych uroczystościach

7

Nawiązanie kontaktów ze szkołami o podobnym profilu z zagranicy. Wznowienie współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą z Francji
Nawiązanie współpracy z nowymi szkołami w ramach projektów unijnych
KSZTAŁCENIE
Kształcenie

Lp.

Zadanie

Działania

1

Wspieranie kształcenia Bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej
Dobre przygotowanie i wdrożenie reformy szkolnictwa zawodowego
Weryfikowanie skuteczności nauczania poprzez analizę wyników i wdrażanie programów naprawczych
Dodatkowa praca z uczniem zdolnym oraz  uczniem mającym trudności w nauce
Nawiązanie stałej współpracy z placówkami wspomagającymi proces rozwojowy uczniów
Poszerzanie i uelastycznianie oferty edukacyjnej szkoły
Zachęcanie nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pod kątem potrzeb szkoły
Uatrakcyjnianie form prowadzenia zajęć (lekcje online, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego)
Stworzenie stanowisk komputerowych  do dyspozycji uczniów w czasie wolnym od zajęć
Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi

2

Poprawa sytuacji szkolnej w zakresie frekwencji uczniów na zajęciach Ustalenie czynników determinujących niezadowalającą frekwencję na zajęciach i opracowanie działań przyczyniających się do poprawy sytuacji
Współpraca z rodzicami, których dzieci mają dużą absencję na zajęciach szkolnych
Pomoc nauczycielom w zorganizowaniu atrakcyjnych form zajęć
Uświadomienie uczniom wpływu frekwencji na osiągane przez nich wyniki w nauce

3

Podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych Przygotowanie uczniów szkoły do egzaminów zewnętrznych poprzez przeprowadzanie próbnych egzaminów oraz testów diagnostycznych


ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Zwiększenie oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów

 

Lp.

Zadanie

Działania

1

Stwarzanie możliwości i warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, uwrażliwianie młodego pokolenia na dobra kultury Rozwijanie i wspieranie działalności kół i innych form zajęć pozalekcyjnych
Powołanie zespołu redakcyjnego i wydawanie gazetki szkolnej
Realizowanie działań Szkolnego Programu Rozwojowego dla ZSB w ramach projektów „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” oraz „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
Uczestniczenie młodzieży szkolnej w spotkaniach autorskich, odczytach, wystawach
Organizowanie wyjść młodzieży szkolnej do muzeum, teatru, kina, itp.

2

Mobilizowanie uczniów do poszerzania wiedzy, propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji” Zachęcanie uczniów do samokształcenia oraz pomoc w przygotowaniu do uczestnictwa w olimpiadach, turniejach, konkursach
Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów wewnątrzszkolnych


KADRA PEDAGOGICZNA
Niezbędnym elementem funkcjonowania placówki oświatowej jest stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Człowiek uczy się ustawicznie. Nauczyciel musi na bieżąco uzupełniać wiedzę, śledząc postęp i zmiany, poszerzając swoje horyzonty. Reforma szkolnictwa zawodowego wdrażana od września 2012, wymusza potrzebę pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności, zwłaszcza z zakresu technologii informacyjnej. Nowoczesny nauczyciel korzysta ze sprzętu multimedialnego, internet jest podstawowym źródłem pozyskiwania informacji i komunikacji, a tradycyjny dziennik zostanie zastąpiony elektronicznym e-dziennikiem.