wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Ocena zachowania - ZSZ Nr 5

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

L.p.

Kryterium

Punktacja

1. OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE

1.1

pisemna pochwała Dyrektora

10 pkt.

1.2

pisemna nagana Dyrektora

–10 pkt.

1.3

ustna pochwała Dyrektora

5 pkt.

1.4

ustna nagana Dyrektora

-5 pkt.

1.5

pozytywna uwaga w dzienniku/zeszycie uwag

2 pkt.

1.6

negatywna uwaga w dzienniku/zeszycie uwag

–2 pkt.

2. PUNKTUALNOŚĆ W PRZYCHODZENIU NA ZAJĘCIA

2.1
 • 0 spóźnień
10 pkt.
 • 1-3 spóźnień
5 pkt.
 • 4-10 spóźnień
0 pkt.
 • 11-30 spóźnień
–3 pkt.
 • powyżej 30 spóźnień za każde następne spóźnienie
–0,2 pkt.
3. FREKWENCJA SZKOLNA

3.1

powyżej 90%

1-10 pkt.

3.2

 • 0 godzin nieusprawiedliwionych
10 pkt.
 • 1-7 godzin nieusprawiedliwionych
–1 pkt.
 • 8-35 godzin nieusprawiedliwionych
–10 pkt
 • powyżej 35 godzin nieusprawiedliwionych - za każdą następną godzinę
–0,5 pkt.

4. PRACA NA RZECZ SZKOŁY

4.1

organizacja imprez szkolnych: przygotowanie dekoracji, rekwizytów, pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy, czynny udział w realizacji programu imprezy

1-10 pkt.

4.2

aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, uczestnictwo w pracach sekcji lub kół zainteresowań

1-5 pkt.

4.3

aktywna praca w samorządzie szkolnym

1-10 pkt.

4.4

reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych

1-10 pkt.

5. PRACA NA RZECZ KLASY

5.1

pomoc w organizowaniu imprez klasowych

1-5 pkt.

5.2

uczestnictwo w pracach porządkowych i dekoracyjnych

1-5 pkt.

5.3

aktywna praca w samorządzie klasowym

1-8pkt.

6. POZOSTAŁE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA

6.1

uczestnictwo w zorganizowanych akcjach lub podejmowanie działań stanowiących wzór godnego postępowania ucznia (np. wolontariat)

1-10 pkt.

7. TERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

7.1

 • uczeń terminowo oddaje książki do biblioteki
2 pkt.
 • uczeń nieterminowo oddaje książki do biblioteki
–2 pkt.
 • uczeń na koniec roku szkolnego nie oddaje książek
-5 pkt.

8. WYKROCZENIA POZA REGULAMIN SZKOŁY

8.1

przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych

–1 pkt.

8.2

niewykonanie polecenia nauczyciela

–1 pkt.

8.3

używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody nauczyciela

–1 pkt.

8.4

jedzenie i picie na lekcji bez zgody nauczyciela

–1 pkt.

8.5

nieuzasadniony/nieusprawiedliwiony brak stroju galowego w trakcie uroczystości w szkole lub w sytuacji, gdy taki strój był wskazany przez wychowawcę

–2 pkt.

8.6

zaśmiecanie otoczenia

–5 pkt.

8.7

akty wandalizmu, umyślne niszczenie mienia szkolnego lub mienia osób przebywających na terenie szkoły

–10 pkt.

8.8

naruszanie godności osobistej drugiego człowieka

–10 pkt.

8.9

wykorzystywanie aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, Internetu do tworzenia publikacji naruszających godność osobistą innych osób lub dobre imię szkoły

–20 pkt.

8.10

kradzież

–20 pkt.

8.11

zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

–15 pkt.

8.12

agresja i przemoc:

 • agresja słowna (wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy)
–10 pkt.
 • agresja fizyczna (bójki, pobicia)
–20 pkt.
 • długofalowa przemoc (znęcanie się, wymuszenia)
–30 pkt.

8.13

zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. noża, petardy)

–15 pkt.

8.14

palenie papierosów na terenie szkoły

–10 pkt.

8.15

próby oszustwa – np. ściąganie, podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia

–10 pkt.

8.16

oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły

–10 pkt.

8.17

rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich

–10 pkt.

8.18

spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na jego spożycie (dotyczy to również dyskotek, wycieczek i innych imprez szkolnych)

–25 pkt.

8.19

zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły (dotyczy to również dyskotek, wycieczek i innych imprez szkolnych)

–30 pkt.

9. REPREZENTOWANIE SZKOŁY

9.1

reprezentowanie szkoły na poszczególnych etapach konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych:

 • etap szkolny
5 pkt.
 • etap gminny, rejonowy, powiatowy
10 pkt.
 • etap wojewódzki
25 pkt.
 • etap ogólnopolski
50 pkt.

9.2

miejsce1-3 lub wyróżnienie na poszczególnych etapach konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych: dodatkowo do punktu 9.1
 • etap szkolny
5 pkt.
 • etap gminny, rejonowy, powiatowy
10 pkt.
 • etap wojewódzki
15 pkt.
 • etap ogólnopolski
20 pkt.

10. PRAWIDŁOWA POSTAWA UCZNIOWSKA

10.1

brak uwag negatywnych w ciągu semestru

10 pkt.

10.2

pomoc w rozwiązaniu problemów pojawiających się w szkole

10 pkt.

11. WKŁAD PRACY W POPRAWĘ OCEN

11.1

ocena zaangażowania w poprawę ocen przedmiotowych

–5 do 5 pkt.

11.2

ocena zaangażowania w poprawę oceny z zachowania

–5 do 5 pkt.

12. KULTURA OSOBISTA

12.1

właściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

2 pkt.

12.2

uczeń jest koleżeński i uczynny

2 pkt.

12.3

uczeń wyraża się kulturalnie

2 pkt.

12.4

uczeń szanuje mienie szkolne i mienie osób znajdujących się w szkole

2 pkt.

12.5

jest uczciwy i sprawiedliwy, nie kłamie, nie oszukuje

2 pkt.

13. SYTUACJA WYJĄTKOWA

13.1

sytuacja, która nie została opisana w tym systemie i wymaga rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną

w zależności od postanowienia RP

14. OPINIA WYCHOWAWCY

14.1

możliwość skorygowania oceny poprzez przedstawienie opinii wychowawcy na temat ucznia

–5 do 5 pkt.

OCENA ZACHOWANIA

Ocena

Próg punktowy

Wzorowe

> 50 pkt.

Bardzo dobre

36 - 50 pkt.

Dobre

16 - 35 pkt.

Poprawne

0 - 15 pkt.

Nieodpowiednie

–25 - –1

Naganne

< –25