wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Oferta edukacyjna Technikum Nr 4


Technik agrobiznesu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
 • dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań;
 • kierować wykonaniem przydzielonych zadań;
 • oceniać jakość wykonania przydzielonych zadań;
 • wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
 • komunikować się ze współpracownikami;
 • wykonywać czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
 • przestrzegać zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
 • wykonywać czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
 • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • rozpoznawać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
 • rozpoznawać rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
 • rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
 • rozpoznawać gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
 • klasyfikować nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
 • rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt;
 • rozpoznawać rośliny uprawne i chwasty;
 • rozpoznawać rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzegać norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;
 • sporządzać biznesplan;
 • stosować rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej;
 • rozróżniać i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą;
 • korzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
 • korzystać ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.07 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik agrobiznesu
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 • wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
 • określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
 • przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
 • stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
 • przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
 • przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
 • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.Kwalifikacja RL.07. - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Uczeń/Kursant:
 • sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;
 • organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;
 • określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa;
 • określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa;
 • określa potrzeby kadrowe;
 • dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem;
 • planuje działania marketingowe w agrobiznesie.


2. Planowanie przetwórstwa żywności

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;
 • dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;
 • określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;
 • dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;
 • dobiera metody utrwalania żywności;
 • sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
 • dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 • organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;
 • dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;
 • stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;
 • stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.


3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;
 • sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa;
 • przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;
 • ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa;
 • oblicza zużycie składników majątku trwałego;
 • ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;
 • sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat;
 • sporządza sprawozdanie finansowe;
 • dokonuje klasyfikacji kosztów;
 • sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;
 • oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;
 • sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;
 • prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;
 • korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.


Inne kwalifikacje
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji
R.03. - Prowadzenie produkcji rolniczej
i
RL.07. - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Technik architektury krajobrazu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu.
 • Rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
 • Wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów.
 • Charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu.
 • Klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne wymagania środowiskowe i wartości użytkowe.
 • Oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni.
 • Określać zasady projektowania krajobrazu miejskiego podmiejskiego i wiejskiego.
 • Wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.
 • Planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.
 • Użytkować maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
 • Prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców).
 • Stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe.
 • Rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
 • Samodzielnie podejmować decyzje.
 • Skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy.
 • Kierować zespołem pracowników,
 • Stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy.
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.
 • Posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 • Prowadzić działalność gospodarczą.
 • Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
 • Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
 • Kierować zespołem pracowników.
 • Korzystać z różnych źródeł informacji.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.21 - semestr IV
 • Kwalifikacja RL.22 - semestr VII


Kwalifikacje - Technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
 • określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
 • ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
 • przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
 • przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
 • przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
 • przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
 • opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
 • planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
 • planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
 • dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
 • przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
 • wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
 • dobiera metody nawadniania roślin;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
 • dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
 • dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
 • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
 • wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
 • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
 • dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.


2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
 • planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
 • dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
 • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
 • wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
 • wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
 • planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
 • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Biologia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Prace w obiektach architektury krajobrazu
4
7
4,5
-
15,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
21. Obiekty małej architektury krajobrazu
-
-
6
3
9
22. Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
-
-
1
-
1
23. Język obcy w małej architekturze krajobrazu
-
-
1
-
1
24. Przepisy ruchu drogowego kategorii T
-
-
1
-
1
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Przedmioty zawodowe praktyczne
25. Projekty obiektów architektury krajobrazu
-
4
3,5
2
9,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
26. Podstawy architektury krajobrazu
1
-
-
-
1
27. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
4
8
-
-
12
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
28. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
29. Religia
2
2
2
2
8
Technik budownictwa

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice i rysunki budowlane.
 • Przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów.
 • Projektować proste elementy konstrukcyjne oraz budynki o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji.
 • Wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych.
 • Wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych.
 • Prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacową i magazynową.
 • Wykonywać kalkulacje robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technika budownictwa.
 • Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.
 • Udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
 • Przeprowadzać kontrole jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych.
 • Organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.
 • Kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym.
 • Koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie.
 • Opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy.
 • Określać nakłady rzeczowe do wykonania poszczególnych asortymentów robót.
 • Planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb.
 • Dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu.
 • Oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów.
 • Ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót przy zachowaniu własciwej organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.
 • Likwidować plac budowy.
 • Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o analizę procesów zachodzących w gospodarce rynkowej.
Kwalifikacje - Technik budownictwa (Betoniarz-zbrojarz)

Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu.

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
 • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
 • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
 • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
 • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
 • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach.

Uczeń/Kursant::
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
 • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;
 • układa zbrojenie w deskowaniach i formach;
 • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
 • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
 • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie mieszanek betonowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera składniki mieszanek betonowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;
 • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
 • dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
 • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;
 • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.


4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
 • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
 • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
 • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;
 • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
 • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
 • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
 • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
 • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;
 • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;
 • sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
 • przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
 • określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
 • dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
 • dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.


2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
 • rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
 • określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
 • przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
 • dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;
 • dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
 • dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
 • przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;
 • sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;
 • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.


3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
 • rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;
 • dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;
 • sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
 • ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.


4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
 • określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
 • przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
 • przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;
 • dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
 • sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.


5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
 • dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
 • kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
 • sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.
Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


1. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.


Kwalifikacje - Technik budownictwa (Monter konstrukcji budowlanych)

Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


1. Montaż konstrukcji stalowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;
 • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
 • ocenia jakość wykonania robót montażowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.


2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
 • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.


3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
 • rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;
 • wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
 • dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
 • zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
 • wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.


Kwalifikacje - Technik budownictwa (Murarz-tynkarz)
Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
 • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tynków;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
 • wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.


4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.29 - semestr V
 • Kwalifikacja BD.30 - semestr VII
Plan nauczania


L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
B.16 Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia budownictwa ogólnego
-
4
-
-
4
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
2
-
-
5
22. Pracownia zbrojarsko-betoniarska
-
7
3
-
10
Przedmioty zawodowe teoretyczne
23. Budownictwo ogólne
4
2
-
-
6
24. Dokumentacja techniczna
2
1
-
-
3
25. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
1
-
-
1
26. Technologia zbrojarsko-betoniarska
-
2
3
-
5
27. Język obcy zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Pracownia organizacji robót budowlanych
-
-
4
-
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
29. Organizacja robót budowlanych
-
-
4
-
4
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
Przedmioty zawodowe praktyczne
30. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
-
-
2,5
2.5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
31. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3
1
4
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik drogownictwa

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik drogownictwa.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy do robót drogowych i mostowych zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej.
 • Organizować i prowadzić roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Przeprowadzać kontrole stanu nawierzchni dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Ustalać usterki oraz zakres robót naprawczych.
 • Opracowywać procesy technologiczne i harmonogramy robót drogowych i mostowych.
 • Klasyfikować elementy dróg i nawierzchni drogowych.
 • Stosować w racjonalny sposób właściwe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Projektować nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie.
 • Projektować nieskomplikowane odcinki dróg.
 • Rozpoznawać grunty i typowe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich oraz określać ich właściwości.
 • Świadomie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
 • Udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
 • Opisywać zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie trwania robót drogowych.
 • Określać zasady organizacji robót drogowo-mostowych.
 • Oganizować zaplecza budowy.
 • Dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczać i niwelować trasy komunikacyjne.
 • Posługiwać się komputerowym programem niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej, norm stosowanych w drogownictwie, przepisów budowlanych, katalogów i poradników,
 • Stosować nabytą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną w zakresie wykonywanej pracy.
 • Interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz warunków pracy.
 • Kwalifikować maszyny i urządzenia stosowane do robót ziemnych, drogowych, mostowych i budowlanych, zgodnie z zasadami działania i przeznaczeniem.
 • Oceniać efektywność i celowość stosowania maszyn do robót drogowych i mostowych.
 • Prowadzić ewidencję dróg i drogowych obiektów mostowych.
 • Opracowywać projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 • Stosować zasady inżynierii ruchu.
 • Podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
 • Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.
 • Komunikować się w języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu.
 • Pracować w zespole i kierować pracą zespołu.
 • Oceniać jakość wykonanej pracy.Inne kwalifikacje - Technik drogownictwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji:
B.2. Wykonywanie robót drogowych,
B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
i
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
albo
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
i
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
lub
w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
i
B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja B.2 - semestr V
 • Kwalifikacja B.32 - semestr VI
 • Kwalifikacja B.30 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik drogownictwa
Kwalifikacja B.2 - Wykonywanie robót drogowych

1. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;
 • dobiera metody wykonania robót ziemnych;
 • posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
 • wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
 • dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.


2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia elementy pasa drogowego;
 • rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
 • posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;
 • dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
 • wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
 • wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
 • wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;
 • wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 • wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót drogowych.Kwalifikacja B.32 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
 • organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje pomiary ruchu drogowego;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
 • podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.


2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

Uczeń/Kursant:
 • dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
 • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
 • kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
 • dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
 • organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
 • organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
 • zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
 • planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
 • prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
 • prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.Kwalifikacja B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót budowlanych;
 • ustala założenia do kosztorysowania;
 • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
 • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń/Kursant:
 • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
 • rozróżnia dokumenty przetargowe;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
 • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
 • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
 • sporządza oferty na roboty budowlane.
Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Fizyka - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
0,5
1,5
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
B.2 Wykonywanie robót drogowych
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia dokumentacji technicznej
2
1
-
-
3
21. Praktyki zawodowe
-
5
-
-
5
22. Roboty ziemne i nawierzchniowe
2
4
2
-
8
Przedmioty zawodowe teoretyczne
23. Budownictwo ogólne
2
1
-
-
3
24. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
3
3,5
2,5
-
9
25. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
0,5
0,5
1
26. Język angielski zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
B.32 Organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Przedmioty zawodowe praktyczne
27. Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
-
2
3,5
-
5,5
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych
-
1,5
6,5
-
8
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej
Przedmioty zawodowe praktyczne
29. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
-
1,5
2,5
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
30. Kosztorysowanie w budownictwie
-
0,5
1
0,5
2
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
31. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
32. Religia
2
2
2
2
8
Technik geodeta

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać metody i narzędzia do opracowań geodezyjno – kartograficznych,
 • dobierać metody pozyskiwania danych o terenie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
 • posługiwać się optycznymi i elektronicznymi instrumentami, aparaturą pomiarową oraz sprzętem geodezyjnym,
 • dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych,
 • projektować i zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne,
 • wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe,
 • sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych,
 • przetwarzać dane pomiarowe na dane numeryczne lub graficzne;
 • sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych innymi metodami,
 • opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych,
 • prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować ich przestrzenne usytuowanie,
 • dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli,
 • inwentaryzować stan zagospodarowania terenu,
 • pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości,
 • analizować źródłową dokumentację geodezyjną i prawną oraz wykonywać czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,
 • wytyczać i inwentaryzować sieci uzbrojenia terenu oraz obsługiwać kataster obiektów uzbrojenia terenu,
 • obsługiwać systemy geoinformacyjne,
 • prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, i gospodarki nieruchomościami,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii,
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.


Cel kształcenia
  Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do:
 • przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,
 • sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
 • udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli,
 • dokonywania pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
 • sporządzania końcowej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów.
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • urzędach administracji publicznej.

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Kwalifikacje - Technik geodeta

Kwalifikacja BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów


1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • posługuje się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;
 • dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dokładności prac pomiarowych;
 • przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy geodezyjnej;
 • ustala lokalizację i utrwala punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów geodezyjnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • ocenia dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.


2. Opracowywanie map i profili terenu.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się podziałką transwersalną i przyrządami kreślarskimi;
 • oblicza i wyrównuje współrzędne geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej na podstawie danych pomiarowych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne pomierzonych punktów szczegółów terenowych na podstawie danych pomiarowych;
 • wykonuje obliczenia, korzystając z oprogramowania geodezyjnego;
 • opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe w systemie analogowym i cyfrowym;
 • opracowuje i aktualizuje mapę zasadniczą i mapy pochodne w systemie analogowym oraz cyfrowym;
 • korzysta z istniejących map oraz innych opracowań kartograficznych;
 • posługuje się oprogramowaniem kartograficznym;
 • obsługuje urządzenia peryferyjne;
 • sporządza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną;
 • ocenia dokładność wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
 • prowadzi i aktualizuje dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


3. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;
 • opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
 • oblicza współrzędne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
 • sporządza geodezyjną dokumentację realizacyjną.


4. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uczeń/Kursant:
 • projektuje i utrwala lokalizację punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów osnowy realizacyjnej;
 • opracowuje dokumentację geodezyjną pomiarów osnów realizacyjnych;
 • wytycza położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
 • prowadzi geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji;
 • wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • sporządza dokumentację wykonanych prac;
 • ocenia dokładność wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.


5. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Uczeń/Kursant:
 • lokalizuje położenie punktów kontrolowanych;
 • ustala położenie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
 • wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów kontrolowanych;
 • oblicza przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych i urządzeń technicznych;
 • opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
 • sporządza dokumentację wykonanych pomiarów kontrolnych.Kwalifikacja BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości

Uczeń/Kursant:
 • korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;
 • korzysta z danych katastru nieruchomości;
 • sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;
 • korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;
 • aktualizuje dane katastru nieruchomości;
 • ocenia dokładność wykonania map katastru nieruchomości.


2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Uczeń/Kursant:
 • odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
 • wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości;
 • sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;
 • kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.31 - semestr VI
 • Kwalifikacja BD.32 - semestr VII
Technik logistyk

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne;
 • stosować zasady logistyki w gospodarce;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
 • planować i organizować prace magazynu;
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych;
 • organizować załadunek i wyładunek towarów;
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania;
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego;
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji;
 • obliczać koszty usług logistycznych;
 • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania;
 • ewidencjonować stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych;
 • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej;
 • analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich;
 • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej;
 • organizować i realizować usługi recyklingowe;
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej;
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
 • opisywać zasady eksploatacji środków transportu;
 • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu;
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów;
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów;
 • wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa;
 • określać termin i wielkość zamówienia;
 • kontrolować przebieg ładunku;
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych;
 • kalkulować ceny na usługi logistyczne;
 • wyodrębniać i monitorować koszty logistyki;
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych;
 • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska i ergonomii;
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja AU.22 - semestr IV
 • Kwalifikacja AU.32 - semestr VII


Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania procesu logistycznego;
 • sporządzania dokumentów logistycznych;
 • ustalania należności za usługi logistyczne;
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
 • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
 • wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
 • obliczania kosztów magazynowania towarów;
 • klasyfikowania zapasów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
 • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
 • gospodarowania opakowaniami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
 • organizowania recyklingu odpadów;
 • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

Absolwent może podejmować pracę na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • specjalisty ds. planowania zakupów;
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Kwalifikacje - Technik logistyk
Kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Uczeń/Kursant:
 • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
 • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
 • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.


2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Uczeń/Kursant:
 • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 • przestrzega zasad zarządzania zapasami;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dobiera parametry przechowywania materiałów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • ustala ceny usług magazynowych;
 • sporządza dokumentację magazynową.


3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Uczeń/Kursant:
 • planuje etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
 • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
 • nadzoruje proces dystrybucji produktów;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.Kwalifikacja A.32 - Organizacja transportu

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
 • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
 • ustala cenę usługi transportowej.


2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
 • określa zadania transportowe;
 • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
 • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
 • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny użytkowania środków technicznych.


3. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
 • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
 • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.


4. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Uczeń/Kursant:
 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
 • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
 • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
 • przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
 • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
 • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Geografia - rozszerzony
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
-
2
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
-
4
4
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Logistyka zaopatrzenia i produkcji
-
4
-
-
4
21. Planowanie produkcji i dystrybucji
-
3
-
-
3
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Logistyka w procesach produkcji
2
-
-
-
2
23. Zapasy i magazynowanie
2
1
-
-
3
24. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
3
-
-
-
3
25. Dystrybucja
1
1
-
-
2
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Usługi transportowo-spedycyjne
-
4
5
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
27. Procesy transportowe w logistyce
-
2
1
-
3
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Przedmioty zawodowe praktyczne
28. Obsługa jednostek zewnętrznych
-
-
4
1
5
29. Planowanie przepływów zasobów i informacji
-
-
3
1
4
Przedmioty zawodowe teoretyczne
30. Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
-
-
1
1,5
2,5
31. Język angielski w logistyce
1
4
3
1,5
9,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
32. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
33. Religia
2
2
2
2
8
Technik renowacji elementów architektury

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Charakteryzować ogólnie typowe cechy stylowe w odniesieniu do architektury, budownictwa, detalu architektonicznego i rzeźby.
 • Rozróżniać podstawowe cechy stylowe rozumieć stratygrafię nawarstwień w murowanych budowlach historycznych.
 • Określać stopień zniszczenia ustrojów budowlanych i detali architektonicznych.
 • Klasyfikować podstawowe rodzaje uszkodzeń na podstawie typowych objawów zniszczeń.
 • Wykonywać czynności zawodowe zgodnie z treścią ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy dla robót renowacyjnych, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ustawy o ochronie dóbr kultury i zabytkach.
 • Rozróżniać, dobierać i wartościować materiały budowlane (podstawowe i pomocnicze) niezbędne do wykonania zadania zawodowego.
 • Posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym, których obsługa nie wymaga specjalnych, dodatkowych uprawnień.
 • Sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowo sprzętowe dotyczące stanowiska pracy.
 • Czytać budowlaną dokumentację w zakresie projektów: technicznych, techniczno-roboczych i konserwatorskich.
 • Sporządzać szkice i proste rysunki robocze dla potrzeb zadania zawodowego oraz rysunki z natury.
 • Korzystać z norm, instrukcji, wytycznych konserwatorskich, poradników oraz literatury fachowej.
 • Wykonywać samodzielnie roboty renowacyjne zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami konserwatorskimi w zakresie renowacji strukturalnej i epidermicznej.
 • Wykonywać kopie detali, elementów i ustrojów budowlanych według historycznych tradycyjnych technologii.
 • Wykonywać pod nadzorem konserwatora zabytków wszelkie prace renowacyjne i zabezpieczające związane z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 • Oceniać technologicznć poprawność wykonywanych robót.
 • Zabezpieczać obiekty budowlane znajdujące się w stadium awarii technicznej.
 • Wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót dla potrzeb rozliczeń materiałowych, nakładów robocizny i pracy sprzętu dla stanowiska pracy.
 • Korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno - socjalnego placu budowy.
 • Komunikować się z kierownikiem budowy i nadzorem konserwatorskim w kwestiach prowadzonych prac, uczestniczyć w pracy zespołowej itd.
 • Wykorzystywać znajomość procesów rządzących gospodarką rynkową w zakresie przydatnym przy poszukiwaniu i wyborze miejsca pracy.
 • Określać zagrożenia i ustalić miejsca wykonania zabezpieczeń.
 • Wykonywać zabezpieczenia oryginalnych fragmentów dekoracji i historycznego wyposażenia przed przystąpieniem do prac renowacyjnych.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja B.25 - semestr VI
 • Kwalifikacja B.26 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik renowacji elementów architektury
Kwalifikacja B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;
 • projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
 • wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
 • przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 • dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje polichromie i patyny;
 • dokonuje renowacji polichromii i patyn;
 • wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;
 • wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;
 • uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.


2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektonicznych i rzeźb;
 • wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;
 • wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich i pozłotniczych;
 • wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;
 • wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;
 • wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.Kwalifikacja B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje tynków;
 • ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji tynków;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji tynków;
 • określa stopień zanieczyszczeń tynków;
 • wykonuje oczyszczanie tynków;
 • dobiera i przygotowuje podłoża pod tynki;
 • wykonuje uzupełnienia ubytków tynku;
 • wykonuje tynki;
 • dokonuje impregnacji tynków.


2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje rodzaje powłok malarskich;
 • dobiera technologię renowacji powłok malarskich;
 • dobiera rodzaje farb i materiałów pomocniczych do renowacji powłok malarskich;
 • ocenia stan zachowania powłok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji powłok malarskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń powłok malarskich;
 • wykonuje oczyszczanie powierzchni powłok malarskich;
 • przygotowuje podłoża do renowacji powłok malarskich;
 • przygotowuje farby i materiały pomocnicze do wykonania renowacji powłok malarskich;
 • wykonuje renowację i impregnację powłok malarskich.


3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji murów nieotynkowanych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac renowatorskich;
 • określa stopień zanieczyszczeń murów nieotynkowanych;
 • oczyszcza powierzchnię murów nieotynkowanych;
 • dobiera sposób wiązania cegieł i kamieni;
 • wykonuje renowację muru nieotynkowanego;
 • wykonuje wzmocnienia muru nieotynkowanego;
 • uzupełnia ubytki murów nieotynkowanych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację murów nieotynkowanych.


4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zachowania okładzin ceramicznych i kamiennych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • dobiera technologię renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • określa stopień zanieczyszczeń okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje oczyszczanie okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • przygotowuje podłoże do renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • dokonuje renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • uzupełnia ubytki okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • wykonuje spoinowanie i impregnację okładzin ceramicznych i kamiennych.


Plan nauczania
L.p. Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym
1. Język polski
3
3
3
3
12
2. Język angielski
1,5
2
2
2
7,5
3. Język niemiecki
1,5
2
2
2
7,5
4. Historia
2
-
-
-
2
5. Wiedza o społeczeństwie
1
-
-
-
1
6. Wiedza o kulturze
1
-
-
-
1
7. Matematyka
2
2
2
4
10
8. Fizyka
1
-
-
-
1
9. Biologia
1
-
-
-
1
10. Chemia
1
-
-
-
1
11. Geografia
1
-
-
-
1
12. Podstawy przedsiębiorczości
2
-
-
-
2
13. Informatyka
1
-
-
-
1
14. Wychowanie fizyczne
3
3
3
3
12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
1
-
-
-
1
16. GDDW
1
1
1
1
4
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
17. Historia sztuki
-
3
2
3
8
18. Matematyka-rozszerzony
-
0,5
1,5
4
6
Przedmioty ogólnokształcące uzupełniające
19. Historia i społeczeństwo
-
-
1
3
4
B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Przedmioty zawodowe praktyczne
20. Pracownia renowacji detali architektonicznych
-
7
-
-
7
21. Pracownia dokumentacji technicznej
3
3
-
-
6
Przedmioty zawodowe teoretyczne
22. Budownictwo ogólne
4
4
-
-
8
23. Dokumentacja techniczna
2
4
-
-
6
24. Działalność gospodarcza w budownictwie
-
-
-
1
1
25. Język obcy zawodowy
-
-
-
1,5
1,5
B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Przedmioty zawodowe praktyczne
26. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
-
0,5
4
1,5
6
27. Pracownia renowacji elementów architektury
-
-
9
-
9
Przedmioty zawodowe teoretyczne
28. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
-
-
3,5
2
5,5
  Razem godzin tygodniowo
33
35
34
31
133
Przedmioty nadobowiązkowe
29. Wychowanie do życia w rodzinie
0,37
0,41
0,42
-
1,2
30. Religia
2
2
2
2
8
Technik rolnik

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • określać przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne warunki produkcji rolniczej,
 • określać wpływ czynników środowiska, zabiegów agro i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich,
 • dobierać i wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz nawozić rośliny uprawne,
 • projektować i stosować zmianowanie roślin,
 • określać wymagania zoohigieniczne dla pomieszczeń inwentarskich,
 • ustalać zapotrzebowanie pokarmowe oraz układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt,
 • charakteryzować grupy roślin i zwierząt gospodarskich oraz określać ich znaczenie gospodarcze,
 • projektować i organizować produkcję roślinną i zwierzęcą,
 • organizować i stosować ekologiczne metody produkcji rolniczej,
 • użytkować i zagospodarować użytki zielone,
 • przestrzegać norm jakościowych i standardów produkcji rolniczej oraz zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość,
 • zarządzać przedsiębiorstwem rolniczym,
 • oceniać jakość wykonywanych prac.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03 - semestr VI
 • Kwalifikacja RL.16 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik rolnik
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
 • wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
 • określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
 • przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
 • stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
 • przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
 • przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
 • prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
 • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.Kwalifikacja RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
 • posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
 • wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
 • planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
 • projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
 • planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
 • dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
 • dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
 • prowadzi plantacje nasienne;
 • organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
 • korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.


2. Organizowanie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
 • określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
 • dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
 • organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
 • określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
 • ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
 • analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
 • planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
 • organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
 • organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
 • prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
 • określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
 • organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
 • nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.
Nagłówek panelu
Zawartość panelu
Technik weterynarii

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja R.9 - semestr III
 • Kwalifikacja R.10 - semestr VI
 • Kwalifikacja R.11 - semestr VII
Kwalifikacje - Technik weterynarii

Kwalifikacja RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących

Uczeń/Kursant:
 • rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
 • porównuje budowę układów i narządów zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • identyfikuje zachowanie zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • rozpoznaje pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i ocenia ich jakość;
 • określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;
 • produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
 • sporządza preliminarz i bilans pasz;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
 • planuje i prowadzi rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi produkcję zwierzęcą z zastosowaniem metod ekologicznych;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
 • określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
 • przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
 • udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.


2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się terminologią z zakresu andrologii, ginekologii i położnictwa zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • prowadzi dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • dobiera zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
 • przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przygotowuje zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
 • dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;
 • przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i wykorzystania go;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.Kwalifikacja RL.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
 • przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
 • określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
 • rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
 • dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania fizykalne zwierząt;
 • analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
 • wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
 • wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
 • dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do badań laboratoryjnych;
 • stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
 • wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
 • posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.


2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
 • rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
 • określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
 • określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
 • wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
 • rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
 • rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
 • poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
 • rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
 • podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
 • dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
 • dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
 • sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
 • dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt;
 • dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt.


3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • ocenia stan utrzymania zwierzęcia;
 • określa potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierząt do zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • przygotowuje zwierzęta do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
 • dobiera metody i techniki pielęgnacji w zależności od gatunku zwierzęcia i jego stanu;
 • dobiera materiały oraz sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.


4. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
 • wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


5. Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Uczeń/Kursant:
 • stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotyczące wykonywania czynności podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;
 • kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
 • wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
 • przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt;
 • wykonuje zabiegi sanitarne.