wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Zawodowy Dolny Śląsk

Sprawozdanie_1


Sprawozdanie_2
O projekcie

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 10 – Edukacja;

Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne;

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł.

Kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł.

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Cele projektu:
- osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy;
- poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu;

Projekt realizowany przez:
- Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
- Partnerów: 19 powiatów
- Realizatora: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grupy docelowe: uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS:
- Technik spedytor
- Technik logistyk
- Technik cyfrowych procesów graficznych
- Technik elektryk
- Technik informatyk
- Technik mechanik z kwalifikacją M.19.
- Elektryk
- Operator obrabiarek skrawającychZadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

Uczennice i uczniowie w liczbie 221osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

Koszt realizacji

W realizacji projektu bierze udział 4 szkoły z terenu powiatu legnickiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 210 uczniów oraz 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Łączna kwota projektu na powiat legnicki wynosi: 223 600 zł. w tym wkład własny: 11180 zł.Bieżąca realizacja

Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”, realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nau-czycieli we Wrocławiu, ma na celu udzielenie rzetelnego wsparcia w praktycznej nauce zawodu uczniom szkół technicznych na terenie Dolnego Śląska. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w ob-szarze zawodów deficytowych poprzez organizację zajęć laboratoryjnych dla uczniów, nauczycieli i sta-ży uczniowskich u pracodawców. W dniu 27 kwietnia 2017 r. 15 osobowa grupa logistyków z klasy drugiej Zespołu Szkół Budowla-nych wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej. Szkolenie pt. „Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych” przeprowadziła pani doktor Agnieszka Tubis. Pierwsza część warsztatów miała formę interesującego wykładu, a druga była zadaniem prak-tycznym w formie gry logistycznej. Wszyscy uczniowie byli bardzo zainteresowani poruszaną tematyką i aktywnie uczestniczyli w szkoleniu. Druga grupa pojedzie na podobne warsztaty w październiku 2017 r. Temat szklenia to „ Tradycyjne i nowoczesne planowanie sprzedaży dla potrzeb logistyki”. Od 31 lipca 2017 r. jedna uczennica z klasy trzeciej podejmuje realizację miesięcznego stażu zawodowego w przedsiębiorstwie „Ready Bathroom” Sp. z o.o. w Legnicy. Ideą tego stażu jest pozyska-nie przez uczniów nowych umiejętności praktycznych, zapoznanie się z nowymi technologiami i rozwią-zaniami stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Uzyskanie tej wiedzy ułatwi przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy, zwiększy ich konkurencyjność i umożliwi im znalezienie stabilne-go, dobrze płatnego zatrudnienia. Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne dla nauczycieli za-wodu odbędą się we wrześniu lub październiku 2017 r. Do tej pory odbyło się jedno spotkanie warsztato-we (07 czerwca 2017 r.) w celu ustalenia tematyki, formy i ewentualnych terminów zajęć.