wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Regulamin
korzystania przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Gimnazjum Nr 3
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

§ 1
Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin korzystania przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Gimnazjum Nr 3 z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:
1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz dostęp do nich,
2) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,
3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
§ 2
§ 2
1. Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy gromadzi od roku szkolnego 2015/2016 zakupione z dotacji celowej podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
3. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są wpisane na stan biblioteki i podlegają formalnemu oraz rzeczowemu opracowaniu. Nie dotyczy to ćwiczeń, które przekazywane są uczniom bez obowiązku zwrotu. Ewidencja materiałów ćwiczeniowych prowadzona jest w sposób sumaryczny w oddzielnie założonym do tego celu dokumencie.

§ 3
§ 3
1. Regulamin stosuje się do:
1) uczniów klas 1 w roku szkolnym 2015/2016,
2) uczniów klas 1 i 2 w roku szkolnym 2016/2017,
3) uczniów klas 1, 2 i 3 od roku szkolnego 2017/2018.
2. Nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawca klasy mają obowiązek zapoznać uczniów z „Regulaminem warunków korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych”.
3. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców / opiekunów prawnych/ opiekunów ucznia z Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy z „Regulaminem warunków korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych”.
4. Rodzic/opiekun prawny/opiekun ucznia z Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy potwierdza zapoznanie się z „Regulaminem warunków korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” poprzez podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za wypożyczone przez jego dziecko/wychowanka podręczniki lub materiały edukacyjne (Załącznik nr 1). Przy czym, w przypadku uczniów znajdujących się pod opieką Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, odpowiedzialność materialną za wypożyczone przez wychowanka Pogotowia Opiekuńczego podręczniki lub materiały edukacyjne przejmuje dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.


§ 4
Rozdział 2

Zasady wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, przekazywania materiałów ćwiczeniowych

§ 4
1. Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej winny być użytkowane przez co najmniej trzy lata.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne w wersji drukowanej;
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej.§ 5
§ 5
1. Wypożyczenie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji w karcie czytelnika ucznia oraz w karcie potwierdzającej odbiór/zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych (Załącznik nr 4) poprzez potwierdzenie podpisem przez ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna wychowanka Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.
2. Ewidencję wypożyczeń podręczników lub materiałów edukacyjnych prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
3. Podręczniki lub materiały edukacyjne w postaci elektronicznej udostępniane są wyłącznie na stanowiskach komputerowych w bibliotece.


§ 6
§ 6
1. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 20 września danego roku. W szczególnych przypadkach termin może ulec zmianie.
2. Podręczniki bądź materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy, z terminem zwrotu minimum 10 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie.
3. Uczeń ma obowiązek sprawdzić stan fizyczny wypożyczanych podręczników i materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
4. Dokumenty towarzyszące (płyty CD, DVD, mapy, plansze itd.) podręcznikom lub materiałom edukacyjnym stanowią ich integralną część i nie mogą być oddzielnie wypożyczane.


§ 7
Zmiana szkoły

§ 7
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić do biblioteki szkolnej otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. W przypadku uczniów znajdujących się pod opieką Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, w momencie zmiany szkoły przez ich wychowanka, do zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zobowiązany jest wychowawca - opiekun danego ucznia w Pogotowiu Opiekuńczym.
2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do jego niepełnosprawności.


§ 8
Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

§ 8
1. Obowiązek dbania o stan podręczników lub materiałów edukacyjnych przez okres użytkowania spoczywa na uczniu.
2. Uczeń zobowiązany jest dbać o estetykę wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Uczeń powinien obłożyć podręczniki, nie dokonywać w nich jakichkolwiek rysunków, wpisów ołówkiem, długopisem, flamastrem, piórem, kredką, nie używać korektora, nie zaginać rogów, nie wyrywać kartek
3. Stan fizyczny podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie kontrolowany dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
1) po zakończeniu nauki w 1 semestrze oględzin dokonuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz oceniając ich stan fizyczny;
2) stwierdzone zniszczenia, braki ilościowe muszą zostać odnotowane w sporządzonym protokole kontroli i przedstawione dyrektorowi szkoły (Załącznik nr 2);
3) o ewentualnych uszkodzeniach, zniszczeniach, brakach ilościowych należy niezwłocznie powiadomić rodziców, którzy zobowiązani będą do uregulowania kosztów zgodnie z § 9 ust. 4 (Załącznik nr 3);
4) pod koniec roku szkolnego przy zwrotach podręczników lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej oględzin dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, określając stopień ich zużycia;
5) najpóźniej na 5 dni przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły dane dotyczące stanu ilościowego podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu ewentualnego uzupełnienia zasobów.
4. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników lub materiałów edukacyjnych sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.


§ 9
Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia w terminie podręczników lub materiałów edukacyjnych

§ 9
1. Rodzic/opiekun prawny/dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenie i wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. popisanie ołówkiem, lekkie zabrudzenie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy/nauczyciela bibliotekarza, uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest naprawić podręcznik lub materiał edukacyjny.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego należy rozumieć działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. trwałe zabrudzenie, poplamienie, porysowanie niedające się usunąć, rozerwanie, wyrwanie kartek, zagubienie kartek itp.).
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa § 6 ust. 2, szkoła żąda od rodzica/ opiekuna prawnego/dyrektora Pogotowia Opiekuńczego zwrot kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi cenami. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic/opiekun prawny/dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy dokonuje poprzez wpłatę na konto wskazane przez szkołę.
5. Rodzic/opiekun prawny/dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy potwierdza uregulowane zobowiązanie poprzez przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty, która będzie stanowić załącznik do sporządzonego protokołu uszkodzenia/ zniszczenia/ zagubienia/ niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
6. Jeżeli podręcznik lub materiał edukacyjny zawiera dokument towarzyszący, stanowiący ich integralną część (płytę CD, DVD, mapę, plansze itd.), należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.


§ 10
§ 10
1. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela bibliotekarza wysyła wezwanie do zapłaty w celu uzyskania od rodzica/opiekuna prawnego/dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych (Załącznik nr 3).
2. W sytuacjach szczególnych (np. trudna sytuacja materialna, nieszczęśliwy wypadek losowy, itp.), dyrektor szkoły może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Decyzja o odstąpieniu żądania zwrotu kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych musi być udokumentowana w postaci protokołu.
3. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektor szkoły może wystąpić na drogę postępowania sądowego.


§ 11
Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 11
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3. Wszelkie sprawy sporne dotyczące bezpłatnego korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych rozstrzyga dyrektor szkoły.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.
5. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.