wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Stan prawny na dzień 1 września 2015 r.
PSO - Gimnazjum Nr 3

Postanowienia ogólne

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:
- wiadomości;
- umiejętności;
- wkład pracy, aktywność.

2. Obowiązuje skala ocen 1-6 ( zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ).

3. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:
- śródrocznie (semestralnie);
- końcoworocznie.

Oceny te nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. Formy sprawdzania i oceniania:
- odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, uzupełnianie i przekształcanie tekstów);
- prace pisemne w klasie (kartkówki- z trzech ostatnich lekcji), (sprawdziany, testy- z całego działu);
- prace domowe;
- aktywność na lekcji;
- inne, zaplanowane przez nauczyciela narzędzia np. praca metodą projektu;
- dodatkowe, pozytywne oceny za udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, publikacje prasowe, wykonanie pomocy naukowych itp.

5. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:
- prace klasowe- do dwóch tygodni;
- sprawdziany i kartkówki- do jednego tygodnia.

6. Wszyscy uczniowie są zapoznawani z obowiązującymi kryteriami oceniania.


Wymagania na ocenę szkolną

1. Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia:
- zakres posiadanych wiadomości przedmiotowych- zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej;
- umiejętność rozwiązywania problemów:
a) planowanie prostych eksperymentów;
b) analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów;
c) gromadzenie danych;
d) dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych;
e) porównywanie i wnioskowanie, wykonywanie prostych wykresów i diagramów oraz ich interpretacja;
f) korzystnie z różnych źródeł informacji.

- umiejętność posługiwanie się słownictwem biologicznym;

- aktywność w czasie lekcji:
a) udział w dyskusji;
b) odpowiedzialność za podjęte działania;
c) kreatywność.

Przy kontroli pracy pisemnej obowiązuje następujące kryterium procentowe:
- celujący 100% oraz zadania wykraczające poza wymagania edukacyjne

- bardzo dobry 90-100%

- dobry 76-89%

- dostateczny 51-75%

- dopuszczający 30-50%

- niedostateczny 0-29%

Prace po sprawdzeniu przez nauczyciela są przedstawiane oraz omawiane przez nauczyciela.

Kontrakt z uczniem

1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik lub inne materiały wprowadzone przez nauczyciela.

2. Testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe.

3. Uczeń powinien być przegotowany do każdych zajęć z trzech ostatnio zrealizowanych tematów lekcji.

4. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką), musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a informacja o niej zapisana w dzienniku lekcyjnym. 5. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.

6. W przypadkach losowych uczeń zgłasza przed lekcją nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć. Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych oraz sprawdzianów.

7. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Nauczyciel ma prawo sprawdzić jego stan wiadomości.

8. Jeśli uczeń nie zgadza się z oceną ustaloną przez nauczyciela może, po ustaleniu zakresu materiału, wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami przed nauczycielem w obecności klasy.

9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu.

10. Jeśli w trakcje bieżących lekcji uczeń nie przejawiał chęci poprawy uzyskiwanych sukcesywnie ocen, otrzymuje ocenę semestralną/końcoworoczną ustaloną przez nauczyciela bez możliwości jej poprawy.

11. Ocena semestralna i końcowa jest oceną ważoną.

12. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.

13. Ocena roczna jest oceną całościową.

14. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień wiąże się z powiadomieniem wychowawcy, rodziców lub opiekunów.

15. Rodzice/prawni opiekunowie informowani są o postępach edukacyjnych ucznia na zebraniach rodzicielskich, w trakcie rozmów indywidualnych i korzystając z e-dziennika.Opinia PPP

Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii PPP. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są z uwzględnieniem zasad zalecanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.Zasady poprawiania ocen

• Uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej z kartkówki lub sprawdzianu ma prawo do ponownego napisania pracy pisemnej w terminie na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

• Uczeń po otrzymaniu oceny wyższej niż niedostateczny z kartkówki, sprawdzianu, zadania domowego, ma prawo do poprawy otrzymanej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i na ustalonych przez niego zasadach,

• Uczeń nieobecny w dniu pisania sprawdzianu lub kartkówki, ma obowiązek napisać zaległą pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną.Zasady podwyższania przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych

W okresie od powiadomienia o przewidywanej ocenie, do zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena roczna może ulec zmianie na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. Zasady podwyższania przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych określa się po uwzględnieniu frekwencji ucznia na zajęciach z biologii, która powinna być na poziomie co najmniej 90%. Weryfikacji wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego i w obecności tego nauczyciela. Ma ona formę pisemną i ustną. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

ZASADY PRZECHOWYWANIA PRAC PISEMNYCH
Wszystkie prace pisemne uczniów znajdują się u nauczyciela uczącego i są do wglądu dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Oceniane formy aktywności

1. Kształtowanie pojęć chemicznych – sprawdzanie stopnia zrozumienia tych pojęć

2. Kształtowanie języka chemicznego – ocenianie języka chemicznego na odpowiednim etapie ścisłości.

3. Rozwiązywanie zadań – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i otrzymanych rezultatów.

4. Rozwiązywanie problemów.

5. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

6. Aktywność na lekcji.

7. Praca w grupach.

8. Wkład pracy ucznia (w tym prace dodatkowe).Wymagania edukacyjne

Zasady ustalania ocen z prac pisemnych:
100% - 91% przewidzianej liczby punktów – bdb (bardzo dobry),
90% - 75% przewidzianej liczby punktów – db (dobry),
74% - 51% przewidzianej liczby punktów – dst (dostateczny),
50% - 30% przewidzianej liczby punktów – dop (dopuszczający),
29% - 0% przewidzianej liczby punktów – ndst (niedostateczny).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał punktację na ocenę bdb oraz rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności wykraczającym poza podstawę programową tym samym uzyskał więcej niż 100% przewidzianej liczby punktów.

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach chemicznych

Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi :
- zaplanować i przeprowadzić doświadczenie chemiczne
- samodzielnie rozwiązywać zadania;
- wykazać się znajomością praw i zasad chemii;
- posługiwać się poprawnym językiem chemicznym;
- jest samodzielny; korzysta z różnych źródeł wiedzy
- przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne;

Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na lekcji i w domu oraz potrafi :
- samodzielnie rozwiązać typowe zadania;
- wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i zjawisk chemicznych;
- posługiwać się językiem chemicznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
- przeprowadzać proste doświadczenie chemiczne;

Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową , co pozwala mu na :
- wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw i zasad chemii;
- stosowanie poznanych wzorów w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;
- wykonywanie prostych doświadczeń z pomocą nauczyciela.

Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie , że potrafi :
- zna podstawowe prawa, zasady i zjawiska chemiczne;
- potrafi omówić proste doświadczenie z pomocą nauczyciela

Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz :
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, praw i zasad chemii
- nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń
- nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

1. Prace klasowe.
Prace klasowe stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego.
Na tydzień przed pracą klasową uczeń otrzymuje dokładną informację o terminie sprawdzianu oraz zakresie obowiązującego materiału. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Pracę klasową piszą uczniowie po każdym zakończonym dziale (w klasie I dwa razy w ciągu semestru, w klasie II i III jeden raz w ciągu semestru).

2. Sprawdziany, kartkówki.
Sprawdziany i kartkówki sprawdzają podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich kilku lekcjach oraz systematyczność pracy. Kartkówki uczniowie piszą w trakcie realizowanego działu, które obejmują zakres kilku ostatnich lekcji. Mogą być niezapowiedziane, jeśli obejmują materiał z trzech ostatnich omawianych tematów.

3.Odpowiedzi ustne: Uczeń otrzymuje cztery pytania bądź polecenia z zakresu działu, który jest obecnie realizowany.
Każda odpowiedź oceniana jest: +, -, bądź + -
- za jedną poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje dop(2),
- za dwie poprawne odpowiedzi dst(3),
- za trzy poprawne odpowiedzi db(4),
- za wszystkie cztery poprawne bdb(5).

4. Praca domowa.

5. Aktywność poza lekcjami chemii (udział w konkursach chemicznych, praca w kole przedmiotowym).

6. Aktywność na lekcji.

W trakcie lekcji uczeń „zbiera” plusy i minusy.
PLUS można dostać przede wszystkim za aktywność na lekcji (czasami za pracę domową lub pracę dodatkową).

Za:
+ + uczeń może otrzymać dop(2)
+ + + uczeń może otrzymać dst(3)
+ + + + uczeń może otrzymać db(4)
+ + + + + uczeń może otrzymać bdb(5)

MINUS uczeń może otrzymać za:
- brak pracy domowej,
- brak pracy na lekcji (uczeń nie notuje na lekcji, nie wykonuje ćwiczeń),
- odpowiedź ustną ( na początku lekcji przypominana jest ostatnia lekcja „wyrywkowymi” pytaniami ),
- podpowiedź udzieloną innemu uczniowi w trakcie jego ustnej odpowiedzi

Jeżeli uczeń ma minusy, musi otrzymać o tyle więcej plusów odpowiednio na każdą ocenę niż ma minusów.
Np. + + + + + - - ocena dst(3)
Oznacza to, że minusa można „wyzerować” plusem.
Za zebranie pięciu minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.Ustalanie oceny

Na podstawie otrzymanych w ciągu semestru/roku ocen wystawiana jest ocena śródroczna/roczna w wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych z klasyfikowaniem śródrocznym/ rocznym ucznia.

Zasady poprawiania ocen bieżących i klasyfikacyjnych.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na następnej lekcji lub podczas zająć dodatkowych. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej dotyczącej zeszytu ćwiczeń, karty pracy i prac domowych na następnych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach dodatkowych. Uczeń ma prawo podwyższyć zaproponowaną ocenę na koniec roku, jeżeli spełni następujące warunki:
a)Jeśli obecny jest przynajmniej na 90% zajęć lekcyjnych,
b)w wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych z klasyfikowaniem rocznym uczniów złoży podanie do nauczyciela przedmiotu z prośbą o podwyższenie oceny.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
Na pierwszej lekcji chemii uczniowie zapoznawani są z PSO. Przedmiotowy System Oceniania znajduje się w pracowni chemicznej i bibliotece szkolnej. Rodzice mogą zapoznać się z PSO w bibliotece szkolnej, o czym zostają poinformowani przez wychowawców na zebraniach. Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. Rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Rodzice (opiekunowie) powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań klasowych, na spotkaniach indywidualnych.Pozostałe

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i polega między innymi na:
- nie wyrywaniu do natychmiastowej odpowiedzi, przygotowaniu wcześniej zapowiedzią , że uczeń będzie pytany
- sprawdzaniu czy uczeń prawidłowo zrozumiał czytany tekst z podręcznika oraz polecenia zadań i ćwiczeń, w razie potrzeby udzieleniu wskazówek
- zwiększeniu ilości czasu na wykonanie poleceń w czasie sprawdzianów
– przerabianiu niewielkich partii materiału dostosowanych do możliwości ucznia
– podawaniu polecenia w prostszej formie
– zadawaniu do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Zasady pracy z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym polega na:
- pogłębianiu jego wiedzy i umiejętności na zajęciach koła chemicznego;
- samokształceniu;
- indywidualizacji pracy podczas lekcji.

Ocenianiu podlega

- wiedza i umiejętności ucznia,
- wymienione niżej obszary aktywności ucznia,
- dodatkowe prace wykonane, zlecone przez nauczyciela.

Nauczyciel przekazuje informację o ocenie:
- uczniowi – jako komentarz do każdej oceny;
- rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.
Uczeń nie ma możliwości poprawiania zaległych prac na tydzień przed klasyfikacją.Obszary aktywności ucznia

- Poruszanie się w języku przedmiotu.
- Rozwiązywanie problemów.
- Aktywność na lekcjach.
- Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
- Praca w grupach.
- Aktywność dodatkowa (poza zajęciami).
- Samodzielna praca na lekcjach.
- Prace długoterminowe (np. projekt).
- Znajomość i stosowanie algorytmów postępowania ratunkowego.
- Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.Narzędzia pomiaru

- Formy ustne:
–- odpowiedzi,
–- aktywność na lekcjach,
–- prezentacja.

- Formy pisemne:
–-sprawdziany, kartkówki,
-– efekty pracy zespołowej,
–- opracowania algorytmów zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.

- Formy praktyczne:
-– symulacja urazów, pozoracja ran i wypadku,
-– ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
-– uczestnictwo w imprezach (ew. przygotowanie imprez),
-– udział w wolontariacie,
-– praca metodą projektu.

- Zeszyt przedmiotowy:
–- systematyczność i estetyka prowadzenia notatek oraz prawidłowość wykonywania zadańZasady podwyższania oceny rocznej

Uczeń ma prawo do poprawiania ocen ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników (w terminie uzgodnionym z nauczycielem). W dzienniku lekcyjnym obok uzyskanej oceny stawia się ocenę uzyskaną na sprawdzianie poprawkowym. Raz w semestrze (z wyjątkiem dnia, w którym nauczyciel zaplanował sprawdzian lub kartkówkę) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie.

Zasady podwyższenia oceny rocznej
O podwyższenie proponowanej oceny rocznej ubiegać się może uczeń (lub jego rodzice), który:
– wykorzystał możliwości poprawienia oceny przewidziane w PSO,
– ze sprawdzianów nie otrzymał oceny o dwa stopnie niższej niż ta o którą się ubiega
, – ma przynajmniej 75% frekwencje na zajęciach i nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwionej nieobecności,
– oraz złożył w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji na temat przewidywanej oceny wniosek, w którym zaznaczył o jaką ocenę się ubiega.
Nauczyciel na piśmie określi zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wyższej i przedstawi szczegółowe zasady postępowania zgodne ze WSO. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych. Ocena ustalona przez nauczyciela nie może być niższa od wcześniej proponowanej.

Informacja o ocenach

- uczeń otrzymuje informacje na temat swoich osiągnięć w trybie bieżącym i ma wgląd w swoje prace pisemne, które są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego,
- wszystkie oceny uczący umieszcza w e-dzienniku; są one do wglądu zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców/opiekunów prawnych,
- rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają możliwość wglądu w prace pisemne; nauczyciel wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z ocenianiem.
Formy aktywności podlegające ocenie

Sprawdzian pisemny
Informuje o zdobytych przez ucznia wiadomościach i umiejętnościach z zakresu materiału objętego sprawdzianem oraz umiejętnościach łączenia prostych faktów i wyciągania wniosków. Zapowiadany jest tydzień wcześniej, a oceniony w ciągu dwóch tygodni. Uczeń nieobecny pisze go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (dogodnym dla obu stron), zadania (pytania) dotyczą tego samego zakresu tematycznego, jednak są inne niż w pierwszej wersji. Po omówieniu jest oddany wyłącznie do wglądu przez ucznia, po czym jest przechowywany przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

Kartkówka
Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, może być niezapowiedziana, jest oceniona w ciągu tygodnia, sprawdza stopień opanowania materiału oraz systematyczność pracy ucznia. Największe znaczenie w pracy ma merytoryczna poprawność odpowiedzi.

Wypowiedź ustna
Stwarza możliwość uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej:
– stanu wiedzy i umiejętności ucznia,
– umiejętności prezentowania wyników pracy indywidualnej bądź grupowej,
– umiejętności prezentowania wypowiedzi i posługiwania się językiem przedmiotu,
– umiejętności stosowania odpowiedniej argumentacji podczas dyskusji.

Zadanie domowe
Ocenie podlega przede wszystkim poprawność merytoryczna i samodzielność, w dalszej kolejności estetyka wykonywanych zadań.

Rozwiązywanie problemów
Sposób oceniania zależy od rodzaju problemu i charakteru zadania, które uczniowie mają wykonać. Przy ocenianiu będzie brane pod uwagę m.in. to, czy uczeń:
– trafnie definiuje problem;
– posługuje się sprawnie językiem przedmiotu;

– podaje rozwiązanie realistyczne, spójne i adekwatne do problemu;
– uwzględnia zależności łączące różne elementy tej sytuacji oraz interesy jej uczestników.

Oceniane będą trzy etapy pracy nad rozwiązywaniem problemu:
– diagnoza problemu,
– poszukiwanie rozwiązania problemu,
– uzasadnienie wyboru przyjętego ostatecznie wariantu.

Odgrywanie ról, gry symulacyjne
Według zapisów w programie edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie na bardzo wielu lekcjach będą odgrywać różne role lub uczestniczyć w grach symulacyjnych.

Ocenianiu podlegają:
– merytoryczne przygotowanie się do danej roli,
– przekonujące wejście w rolę odgrywanej postaci,
– poziom zaangażowania ucznia i jego efektywność.

Zadania nadobowiązkowe
Mogą być realizowane w formie projektów, prac badawczych, gier dydaktycznych, szkiców, planów ewakuacji, ciekawych rozwiązań dydaktycznych itp. Za zadanie nadobowiązkowe, twórcze, wykraczające poza program nauczania uczeń może otrzymać ocenę celującą, a ocenę semestralną lub końcową może mieć podniesioną o jeden stopień, pod warunkiem że spełni wymagania określone w kontrakcie. Wymagania powinny uwzględniać specyfikę podjętego zadania i być ustalane indywidualnie dla każdego projektu nadobowiązkowego.

Oceniane formy aktywności

1. Kształtowanie pojęć fizycznych – sprawdzanie stopnia zrozumienia tych pojęć

2. Kształtowanie języka fizycznego – ocenianie języka fizycznego na odpowiednim etapie ścisłości.

3. Rozwiązywanie zadań – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i otrzymanych rezultatów.

4. Rozwiązywanie problemów.

5. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

6. Aktywność na lekcji.

7. Praca w grupach.

8. Wkład pracy ucznia (w tym prace dodatkowe).Wymagania edukacyjne

Zasady ustalania ocen z prac pisemnych:
100% - 91% przewidzianej liczby punktów – bdb (bardzo dobry),
90% - 75% przewidzianej liczby punktów – db (dobry),
74% - 51% przewidzianej liczby punktów – dst (dostateczny),
50% - 30% przewidzianej liczby punktów – dop (dopuszczający),
29% - 0% przewidzianej liczby punktów – ndst (niedostateczny).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał punktację na ocenę bdb oraz rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności wykraczającym poza podstawę programową tym samym uzyskał więcej niż 100% przewidzianej liczby punktów.

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach fizycznych

Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi :
- zaplanować i przeprowadzić doświadczenie chemiczne
- samodzielnie rozwiązywać zadania;
- wykazać się znajomością praw i zasad fizyki;
- posługiwać się poprawnym językiem fizycznym;
- jest samodzielny; korzysta z różnych źródeł wiedzy
- przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne;

Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania. Jest pilny i systematyczny w swojej pracy na lekcji i w domu oraz potrafi :
- samodzielnie rozwiązać typowe zadania;
- wykazać się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i zjawisk fizycznych;
- posługiwać się językiem fizycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
- przeprowadzać proste doświadczenie fizyczne;

Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową , co pozwala mu na :
- wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw i zasad fizyki;
- stosowanie poznanych wzorów w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań;
- wykonywanie prostych doświadczeń z pomocą nauczyciela.

Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie , że potrafi :
- zna podstawowe prawa, zasady i zjawiska fizyczne;
- potrafi omówić proste doświadczenie z pomocą nauczyciela

Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz :
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, praw i zasad fizyki
- nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń
- nie wykazuje najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejetności

1. Prace klasowe.
Prace klasowe stanowią podsumowanie treści i umiejętności z danego bloku tematycznego.
Na tydzień przed pracą klasową uczeń otrzymuje dokładną informację o terminie sprawdzianu oraz zakresie obowiązującego materiału. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Pracę klasową piszą uczniowie po każdym zakończonym dziale (w klasie I dwa razy w ciągu semestru, w klasie II i III jeden raz w ciągu semestru).

2. Sprawdziany, kartkówki.
Sprawdziany i kartkówki sprawdzają podstawowe umiejętności, stosowanie schematów opanowanych na ostatnich kilku lekcjach oraz systematyczność pracy. Kartkówki uczniowie piszą w trakcie realizowanego działu, które obejmują zakres kilku ostatnich lekcji. Mogą być niezapowiedziane, jeśli obejmują materiał z trzech ostatnich omawianych tematów.

3.Odpowiedzi ustne: Uczeń otrzymuje cztery pytania bądź polecenia z zakresu działu, który jest obecnie realizowany.
Każda odpowiedź oceniana jest: +, -, bądź + -
- za jedną poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje dop(2),
- za dwie poprawne odpowiedzi dst(3),
- za trzy poprawne odpowiedzi db(4),
- za wszystkie cztery poprawne bdb(5).

4. Praca domowa.

5. Aktywność poza lekcjami fizyki (udział w konkursach fizycznych, praca w kole przedmiotowym).

6. Aktywność na lekcji.

W trakcie lekcji uczeń „zbiera” plusy i minusy.
PLUS można dostać przede wszystkim za aktywność na lekcji (czasami za pracę domową lub pracę dodatkową).

Za:
+ + uczeń może otrzymać dop(2)
+ + + uczeń może otrzymać dst(3)
+ + + + uczeń może otrzymać db(4)
+ + + + + uczeń może otrzymać bdb(5)

MINUS uczeń może otrzymać za:
- brak pracy domowej,
- brak pracy na lekcji (uczeń nie notuje na lekcji, nie wykonuje ćwiczeń),
- odpowiedź ustną ( na początku lekcji przypominana jest ostatnia lekcja „wyrywkowymi” pytaniami ),
- podpowiedź udzieloną innemu uczniowi w trakcie jego ustnej odpowiedzi

Jeżeli uczeń ma minusy, musi otrzymać o tyle więcej plusów odpowiednio na każdą ocenę niż ma minusów.
Np. + + + + + - - ocena dst(3)
Oznacza to, że minusa można „wyzerować” plusem.
Za zebranie pięciu minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.Ustalanie oceny

Na podstawie otrzymanych w ciągu semestru/roku ocen wystawiana jest ocena śródroczna/roczna w wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych z klasyfikowaniem śródrocznym/ rocznym ucznia.

Zasady poprawiania ocen bieżących i klasyfikacyjnych.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na następnej lekcji lub podczas zająć dodatkowych. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej dotyczącej zeszytu ćwiczeń, karty pracy i prac domowych na następnych zajęciach lekcyjnych lub zajęciach dodatkowych. Uczeń ma prawo podwyższyć zaproponowaną ocenę na koniec roku, jeżeli spełni następujące warunki:
a)Jeśli obecny jest przynajmniej na 90% zajęć lekcyjnych,
b)w wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych z klasyfikowaniem rocznym uczniów złoży podanie do nauczyciela przedmiotu z prośbą o podwyższenie oceny.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
Na pierwszej lekcji chemii uczniowie zapoznawani są z PSO. Przedmiotowy System Oceniania znajduje się w pracowni chemicznej i bibliotece szkolnej. Rodzice mogą zapoznać się z PSO w bibliotece szkolnej, o czym zostają poinformowani przez wychowawców na zebraniach. Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. Rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Rodzice (opiekunowie) powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań klasowych, na spotkaniach indywidualnych.Pozostałe

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i polega między innymi na:
- nie wyrywaniu do natychmiastowej odpowiedzi, przygotowaniu wcześniej zapowiedzią , że uczeń będzie pytany
- sprawdzaniu czy uczeń prawidłowo zrozumiał czytany tekst z podręcznika oraz polecenia zadań i ćwiczeń, w razie potrzeby udzieleniu wskazówek
- zwiększeniu ilości czasu na wykonanie poleceń w czasie sprawdzianów
– przerabianiu niewielkich partii materiału dostosowanych do możliwości ucznia
– podawaniu polecenia w prostszej formie
– zadawaniu do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Zasady pracy z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym polega na:
- pogłębianiu jego wiedzy i umiejętności na zajęciach koła fizycznego;
- samokształceniu;
- indywidualizacji pracy podczas lekcji.

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA • Sprawdzanie na bieżąco postępów ucznia w nauce z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia.

• Sformułowanie informacji w postaci oceny szkolnej o postępach ucznia, stopniu opanowania wiadomości i umiejętności oraz rozumienie treści określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizacji podstawy programowej. Ocenia się umiejętności i wiedzę.

• Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (przed rozpoczęciem lekcji) .


SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje następujące wskaźniki:
• sprawdzanie pisemne
• sprawdzanie ustne
• sprawdzanie w sytuacjach praktycznych
• obserwacja i ocena ucznia pracującego w grupie
• kontrola zeszytów ćwiczeń
• udział w konkursach

Rezultatem sprawdzania osiągnięć ucznia są oceny bieżące (cząstkowe), które brane są pod uwagę przy ocenianiu semestralnym i rocznym.ZASADY POPRAWIANIA OCEN
• Uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej ma prawo do ponownego napisania kartkówki czy testu – w terminie 2 tygodni od daty otrzymania oceny (wpis w dzienniku)
• Uczeń po otrzymaniu oceny 2,3,4 ma prawo do próby ponownego napisania określonej formy pisemnej kontroli (takiej z jakiej była ocena) w czasie kolejnych lekcji lub zajęć dodatkowych (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem) – w terminie 2 tygodni.
• Uczeń ma prawo wykonać dodatkowe prace.
• Uczeń nieobecny w danym dniu, podczas pisania sprawdzianu czy pracy klasowej, ma obowiązek zgłosić się po tej nieobecności w szkole, do napisania w/w na najbliższej lekcji. W przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną; po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem. Przy poprawie obie oceny są wstawiane do dziennika, a n-l bierze pod uwagę korzystniejszą dla ucznia.

UCZNIOWIE Z OPINIĄ PPP
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania, potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej do tego jednostki - nauczyciel stosuje obniżenie wymagań jednak są one nie mniejsze niż opisane wymagania na ocenę dopuszczającą.Informowanie rodziców o osiągnieciach uczniów

- Nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne i informuje o nich uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.
- Uczniowie są na bieżąco oceniani w/g ustalonych technik sprawdzania wiadomości i informowani o zdobytych ocenach.
- Informacje o otrzymanej ocenie z odpowiedzi, z zadania domowego i z pracy na lekcji na prośbę ucznia lub rodzica mogą zostać wpisane w zeszycie przedmiotowym ucznia, dodatkowo rodzice o cząstkowych ocenach dziecka informowani są podczas zebrań rodzicielskich przez wychowawcę.
- Informacje o ocenach śródrocznych są przekazywane uczniom i rodzicom, według procedur przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (statut szkoły).

Formy oceniania osiągnięć uczniów

Sprawdzanie pisemne:
• Testy lub prace klasowe sprawdzające- sprawdziany (ilość regulowana ilością działów programowych). Test lub sprawdzian po każdym dziale nauczania – obowiązuje każdego ucznia.
• Kartkówki – przeprowadzone w zależności od potrzeb, mogą być niezapowiedziane, sprawdzające wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji.
• Prace pisemne sprawdzające znajomość mapy.
• Praca domowa – praktyczna lub pisemna. W pracy domowej sprawdzana jest poprawność języka geograficznego, wyczerpanie tematu, zastosowanie wcześniej zdobytych umiejętności i wiadomości, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Przy kontroli pisemnej obowiązują następujące kryteria procentowe:
- celujący 90 – 100 % oraz zadania wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe
- bardzo dobry 90 – 100 %
- dobry 76 – 89 %
- dostateczny 51 – 75 %
- dopuszczający 30 – 50%
- niedostateczny 0 – 29%.

Prace kontroli pisemnej są przedstawiane uczniom na lekcji, podczas której są one podsumowane przez nauczyciela a uczniom podane są oceny. Na prośbę ucznia, który był nieobecny na w/w lekcji, praca zostaje mu udostępniona do wzglądu. Wszystkie prace pisemnej kontroli nauczyciel przechowuje w swoim gabinecie ( nie są oddawane uczniom).

Sprawdzanie ustne:
• Odpowiedzi ustne - mogą być poparte obliczeniami, rysunkami i schematami wykonywanymi na tablicy oraz powiązane z wykorzystaniem mapy bądź określonych przyrządów. Pozwalają one na ocenę sprawności językowej ucznia, znajomości terminów i nazw geograficznych, umiejętności budowania wypowiedzi, zmierzającej do rozwiązania zadań lub sformułowania wniosku.
• Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. Nauczyciel odpytuje z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego (jeśli zada powtórzenie jako pracę domową).
• Oceniane są też odpowiedzi krótkie, w czasie głównego toku lekcji np. dotyczące nowych treści realizowanych po raz pierwszy lub pytań nawiązujących do lekcji poprzednich. Oceny tych odpowiedzi są traktowane jako tzw. „plusy” – (mogą być zamienione w ocenę lub maja wpływ na ocenę całościową).
Uczeń może być pytany na każdej lekcji.

Sprawdzanie w sytuacjach praktycznych (na bieżąco):
Niezależnie od wyników pisemnego i ustnego sprawdzania osiągnięć ucznia, nauczyciel zleca, a następnie kontroluje prace praktyczne w czasie lekcji oraz jako zadanie domowe.
Do nich należą:
• opisy, rysunki, schematy, szkice, wykresy, tabele wykonywane samodzielnie przez uczniów na podstawie różnych źródeł informacji (np. atlasu, podręcznika, literatury popularnonaukowej, filmów, multimediów, czasopism geograficznych);
• krótkie opracowania dotyczące wybranych wydarzeń na świecie, w Polsce i we własnym regionie, wykonywane na podstawie informacji z prasy, radia, telewizji, Internetu;
• opracowania charakteryzujące wybrane państwo lub region świata;
• wykonywanie zadań w zeszytach ćwiczeń.
• ocena ucznia pracującego w grupie

Udział w konkursach: Udział w konkursach przedmiotowych ocenia się w sposób szczególny, gdyż zakres wymagań jest tu znacznie większy. Osiągnięcia ucznia w tym zakresie mogą przyczynić się do podwyższenia oceny całościowej.Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej

Zasadniczy wpływ na stopień końcowy (śródroczny, roczny) mają oceny cząstkowe w następującej kolejności: z testów sprawdzających, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny mogą podwyższyć lub obniżyć stopień końcowy.
Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu roczną celującą ocenę klasyfikacyjną.
Nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną lub końcową (roczną) gdy uczeń uczestniczył w konkursach przedmiotowych (brał udział bezpośredni lub wykonywał prace konkursowe), wykazując się zaangażowaniem, dużym wkładem własnej pracy, wykonując prace konkursowe.
Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny rocznej, w przypadku gdy nie zgadza się z oceną końcoworoczną, ale tylko gdy jego frekwencja na zajęciach jest wysoka (ok. 80%-90%). Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego, bez konieczności powoływania odrębnej komisji. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.Zasady przedmiotowego systemu oceniania.

1. Sprawdzanie na bieżąco postępów ucznia w nauce z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia.
2. Sformułowanie informacji w postaci oceny szkolnej o postępach ucznia, stopniu opanowania wiadomości i umiejętności oraz rozumienie treści określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizacji podstawy programowej.
3. Ocenia się umiejętności i wiedzę. Uczeń ma prawo być jeden raz nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej w semestrze.Uczniowie z opinią PPP.

Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie , wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii PPP. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są z uwzględnieniem zasad zalecanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.Zasady poprawiania ocen:

- uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej ma prawo do ponownego napisania kartkówki, sprawdzianu czy pracy klasowej – w terminie 2 tygodni
- uczeń po otrzymaniu oceny 2,3,4 ma prawo do próby ponownego napisania określonej formy pisemnej kontroli (takiej z jakiej była ocena) w czasie kolejnych lekcji lub zajęć dodatkowych (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem) – w terminie 2 tygodni
- uczeń ma prawo wykonać dodatkowe prace
- uczeń nieobecny w danym dniu, podczas pisania sprawdzianu czy pracy klasowej, ma obowiązek zgłosić się po tej nieobecności w szkole, do napisania w/w na najbliższej lekcji. W przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną; po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem.Zasady podwyższenia oceny przewidywanej:

- laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu roczną celującą ocenę klasyfikacyjną
- nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną lub końcową (roczną) gdy uczeń uczestniczył w konkursach przedmiotowych (brał udział bezpośredni lub wykonywał prace konkursowe), wykazując się zaangażowaniem, dużym wkładem własnej pracy, wykonując prace konkursowe
- nauczyciel uczący przedmiotu, po uwzględnieniu frekwencji ucznia na zajęciach – nie mniejszej niż 80% , określa zasady podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych; Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego, bez konieczności powoływania odrębnej komisji. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:

a) Formy kontroli ustnej (na bieżących lekcjach):
- krótkie odpowiedzi na pytania kontrolne
- wypowiedzi zawierające opis przebiegu wydarzeń
- wypowiedzi dotyczące znajomości podstawowych pojęć historycznych
- wypowiedzi pobudzające ucznia do myślenia przyczynowo – skutkowego
- wypowiedzi w oparciu o mapę historyczną.

Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. Nauczyciel odpytuje z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego (jeśli zada powtórzenie jako pracę domową).

b) Ocena pracy ucznia w czasie lekcji - w postaci otrzymywanych ocen lub plusów ”+” (mogą być następnie zamienione w ocenę ) za :
- wypowiedzi ucznia
- rozwiązywanie ćwiczeń
- pracę z tekstem źródłowym
- własne refleksje
- wykazanie się dodatkową wiedzą
- zaangażowanie w lekcję.

c) Formy kontroli pisemnej:
- kartkówki – nauczyciel może zrobić kartkówkę z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi
- sprawdziany i prace klasowe – po zakończonym dziale programowym (mogą być w formie pytań, na które odpowiada uczeń, testu lub połączeniem obu form)
- prace pisemne np. rozprawka, plan, schemat, notatka (wprowadzane stopniowo w procesie edukacyjnym)
- zadania domowe
- praca z tekstem źródłowym – analiza i interpretacja
- praca z mapą, ilustracją, linią chronologiczną, wykresem, tabelą.

d) Prezentacja wyników swojej pracy na forum klasy.

Przy kontroli pisemnej obowiązują następujące kryteria procentowe:
- celujący 90 – 100 % oraz zadania wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe
- bardzo dobry 90 – 100 %
- dobry 76 – 89 %
- dostateczny 51 – 75 %
- dopuszczający 30 – 50%
- niedostateczny 0 – 29%.

Prace kontroli pisemnej są przedstawiane uczniom na lekcji, podczas której są one podsumowane przez nauczyciela a uczniom podane są oceny. Na prośbę ucznia, który był nieobecny na w/w lekcji, praca zostaje mu udostępniona do wzglądu. Wszystkie prace pisemnej kontroli nauczyciel przechowuje w swoim gabinecie ( nie są oddawane uczniom).Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach:

a) zebrania rodziców
b) indywidualne spotkania
c) zeszyty korespondencji
d) udostępnianie rodzicom do wglądu prac pisemnych ich dziecka.

OCENIANIE BIEŻĄCE

Ocena bieżącej pracy ucznia odbywa się przy komputerze i obejmuje:
- znajomość pojęć i metod związanych z zagadnieniem,
- zastosowanie właściwej metody rozwiązania,
- zrozumienie treści zadania – wykonywanie poleceń zgodnie z treścią,
- świadomość wykonywanej pracy – działanie planowane,
- sprawność działania w danym typie programu,
- umiejętność korzystania z różnych pomocy w tym programowych,
- stosowanie języka informatycznego na odpowiednim etapie ścisłości,
- zaangażowanie ucznia w ramach różnych form aktywności,
- zgodność postępowania z regulaminem pracowni.

Formy aktywności oceniane w skali ocen 1-6:
- indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów wystąpień, pokazów,
- ustne odpowiedzi na lekcji ( z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji),
- prace domowe - ćwiczenia, zadania, notatki, własna twórczość, referaty,
- wykonywanie ćwiczeń i testów praktycznych,
- prowadzenie zeszytu,
- prace długoterminowe,
- udział w konkursach przedmiotowych,
- udział w pracach dodatkowych zlecanych przez nauczyciela.

Formy aktywności oceniane ,,plusami” i ,,minusami”.
- aktywność na lekcji, częste zgłaszanie się na lekcji,
- przygotowanie do lekcji,
- wkład pracy własnej ucznia (pilność),

Plus można dostać przede wszystkim za aktywność na lekcji (czasami za pracę domową lub pracę dodatkową). Za:
- + + uczeń może otrzymać dop(2),
- + + + uczeń może otrzymać dst(3),
- + + + + uczeń może otrzymać db(4),
- + + + + + uczeń może otrzymać bdb(5).

Minus uczeń może otrzymać za:
- brak pracy domowej,
- brak pracy na lekcji (uczeń nie notuje na lekcji, nie wykonuje ćwiczeń),
- odpowiedź ustną (na początku lekcji przypominana jest ostatnia lekcja „wyrywkowymi” pytaniami),
- podpowiedź udzieloną innemu uczniowi w trakcie jego ustnej odpowiedzi.

Jeżeli uczeń ma minusy, musi otrzymać o tyle więcej plusów odpowiednio na każdą ocenę niż ma minusów. Np. + + + + + - - ocena dst(3). Oznacza to, że minusa można „wyzerować” plusem. Za zebranie pięciu minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.Nagłówek panelu

ZASADY PISANIA I POPRAWIANIA OCEN ZE SPRAWDZIANÓW PRAKTYCZNYCH
- sprawdziany praktyczne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia,
- nauczyciel ma prawo odpytać – zapowiadając wcześniej – z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie sprawdzianu,
- poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty wystawienia oceny. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Dla zadań i ćwiczeń praktycznych, bieżących nie przewiduje się poprawiania stopnia,
- stopień uzyskany podczas poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu,
- nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej, na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu poprawiającego ocenę uczniom pracującym niesystematycznie w ciągu całego semestru (roku szkolnego),
- nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania sprawdzianów praktycznych w terminie dwóch tygodni,
- na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,
- nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu praktycznego,
- obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne, wydruki efektów pracy lub pliki z pracami uczniów do półrocza następnego roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na poniższych zasadach:
- uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach edukacyjnych,
- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do pracy swojego dziecka na terenie Gimnazjum, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym informatyki.

PROJEKTY ZESPOŁOWE
Ocena uzyskanych kompetencji uczniów poprzez wykonanie wspólnego projektu podsumowuje część omawianych treści nauczania. Uczniowie wykazują się znajomością wspólnych dla stosowanych programów mechanizmów i zasad posługiwania się nimi. Nauczyciel zobowiązany jest do omówienia kolejnych etapów postępowania oraz ścisłego przydzielenia zadań.
Określenie etapów działania.
- Określenie problemu.
- Analiza problemu i ustalenie zadań szczegółowych.
- Określenie formy dokumentów projektu oraz dobór nazw plików.
- Wybranie programów komputerowych do realizacji projektu.
- Ustalenie założeń łączenia dokumentów.
- Przydzielenie zadań poszczególnym osobom (grupom).
- Wykonanie zadań szczegółowych.
- Połączenie dokumentów.
- Sprawdzenie i ocena zadań wg wcześniejszych założeń.
- Wydrukowanie dokumentów lub realizacja projektu.
- Kryteria oceny projektu grupowego.

- Elementy oceny:
- - samodzielność wykonania,
- - odpowiedzialność za efekty pracy, wywiązywanie się z zobowiązań,
- - umiejętność pracy w grupie,
- - poprawność oraz złożoność- wykonywanych zadań,
- - różnorodność- oraz poprawność- zastosowanych metod i narzędzi programowych,
- - estetyka wykonania pracy,
- - rozumienie treści wykonywanych poleceń,
- - zgodność z wybranym poziomem wymagań.ZASADSY PODWYŻSZANIA OCENY

Zasady podwyższania przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych
W okresie od powiadomienia o przewidywanej ocenie, do zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena roczna może ulec zmianie na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. Zasady podwyższania przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych określa się po uwzględnieniu frekwencji ucznia na zajęciach z informatyki, która powinna być na poziomie co najmniej 90%. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego i w obecności jedynie tego nauczyciela. Ma ona formę pisemną i ustną. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
Na pierwszej lekcji informatyki uczniowie zapoznawani są z PSO. Przedmiotowy System Oceniania znajduje się w pracowni komputerowej i bibliotece szkolnej. Rodzice mogą zapoznać się z PSO w bibliotece szkolnej, o czym zostają poinformowani przez wychowawców na zebraniach. Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia. Uczniowie zapoznają się z ocenionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela. Rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Rodzice (opiekunowie) powiadamiani są o postępach dziecka w czasie zebrań klasowych, na spotkaniach indywidualnych.

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i polega między innymi na:
– nie wyrywaniu do natychmiastowej odpowiedzi, przygotowaniu wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany,
– sprawdzaniu czy uczeń prawidłowo zrozumiał czytany tekst z podręcznika oraz polecenia zadań i ćwiczeń, w razie potrzeby udzieleniu wskazówek,
– zwiększeniu ilości czasu na wykonanie poleceń w czasie ćwiczeń praktycznych,
– przerabianiu niewielkich partii materiału dostosowanych do możliwości ucznia,
– podawaniu polecenia w prostszej formie,
– zadawaniu do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Zasady pracy z uczniem zdolnym
Praca z uczniem zdolnym polega na:
– - pogłębianiu jego wiedzy i umiejętności na zajęciach dodatkowych,
– - samokształceniu,
– - indywidualizacji pracy podczas lekcji.

OCENIANIE BIEŻĄCE

Ocenianie bieżące dokonywane przez nauczyciela polega na obserwacji pracy uczniów i zbieraniu informacji poprzez:
- określanie samodzielności wykonania ćwiczeń,
- określanie sposobów korzystania z pomocy (systematycznych notatek w zeszycie, pomocy programowej),
- określanie sposobów planowania pracy – np. plan działań w zeszycie,
- sprawdzanie czy podejmowane działania wynikają z wiedzy na dany temat i umiejętności,
- zadawanie pytań o zastosowaną metodę, sposób otrzymania rozwiązania i uzasadnienie wybranej metody – zwracanie uwagi na sposób formułowania odpowiedzi,
- określanie poprawności oraz złożoności wykonywanych zadań,
- przy pracy w dwuosobowych grupach podczas odbioru pracy nauczyciel może zadać kilka kontrolnych pytań każdemu z uczniów lub zlecić powtórzenie wykonania jakiejś czynności by ocenić indywidualny wkład w pracę oraz umiejętności,
- przestrzeganie zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego urządzeniami.

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ
Elementy oceny:
- zawartość merytoryczna,
- argumentacja wyrażanie sądów, uzasadnianie,
- poprawność stosowania języka informatycznego,
- sposób prezentacji zagadnienia,
- umiejętność formułowania myśli,
- zgodność z wybranym poziomem wymagań.

KRYTERIA OCENY ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH
Elementy oceny:
- samodzielność wykonania,
- poprawność oraz złożoność wykonywanych zadań,
- różnorodność oraz poprawność zastosowanych metod i narzędzi programowych,
- estetyka wykonania pracy,
- rozumienie treści wykonywanych poleceń,
- zgodność z wybranym poziomem wymagań.

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY
Badanie kompetencji uczniów poprzez sprawdzian praktyczny wykonywany na komputerze uwzględnia zadania na różnych poziomach kompetencji: podstawowym, pełnym i rozszerzającym.
Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu praktycznego podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. Każdy sprawdzian zawiera zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 90 % liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie.
Ocena ze sprawdzianu wystawiana jest wg określonej przez WSO skali punktowej:
- 100% - 91% przewidzianej liczby punktów – bdb (bardzo dobry),
- 90% - 75% przewidzianej liczby punktów – db (dobry),
- 74% - 51% przewidzianej liczby punktów – dst (dostateczny),
- 50% - 30% przewidzianej liczby punktów – dop (dopuszczający),
- 29% - 0% przewidzianej liczby punktów – ndst (niedostateczny).KONTRAKT Z UCZNIAMI:

KONTRAKT Z UCZNIAMI:
- Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
- Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
- ażdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
- Sprawdziany praktyczne, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
- Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien przystąpić do niego w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
- Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu praktycznego w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
- Przy poprawianiu sprawdzianów praktycznych w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.
- Krótkie sprawdziany i ćwiczenia praktyczne mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji.
- Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je możliwie w najbliższym terminie.
- Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu i zdaje egzamin klasyfikacyjny zgodnie z WSO.
- Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
- Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów praktycznych).
- Uczeń, który nie przestrzega regulaminu pracowni może zostać ukarany oceną niedostateczną bieżącą lub w drastycznych i nagminnych przypadkach z przedmiotu.WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
– posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program z informatyki w gimnazjum, reprezentuje szkołę w konkursach wiedzy informatycznej i osiąga sukcesy, samodzielnie i twórczo rozwija zainteresowania informatyczne, biegle posługuje się wiadomościami z informatyki (obsługuje komputer w stopniu zaawansowanym, np. programy: do edycji tekstu i grafiki, arkusz kalkulacyjny, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe), z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, proponuje niekonwencjonalne rozwiązania na lekcjach, w pracach domowych, jak również podczas zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystał swoją wiedzę, np. napisał program edukacyjny, stworzył własną stronę WWW lub cykl prezentacji na wysokim poziomie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności informatycznych obowiązujących w gimnazjum. Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń oraz posiada bardzo dużą wiedzę merytoryczną. W całości opanował materiał z zakresu nauczania w danej klasie. Ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę informatyczną do rozwiązania zadań i problemów w różnych sytuacjach. Jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze wszystkich zadań, jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i efektywnie współdziała w grupie.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
– opanował wiadomości i umiejętności informatyczne w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie problemów z informatyki przewidzianych w programie nauczania gimnazjum, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na ich realizację, jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego tematu. Wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie informatyki. Zdarza mu się nie wykonać pracy przed końcem lekcji, czasem przekracza terminy. Większość jego prac praktycznych spełnia wymagania podane przez nauczyciela na ocenę dobrą.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
– opanował podstawowe umiejętności programowe z informatyki w gimnazjum umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela), wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela. Potrafi samodzielnie wykonać większość zadań wymaganych przez nauczyciela na ocenę dostateczną. Stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy wielu swoich pracach.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
– wykonuje proste zadania, pracuje niesystematycznie, ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. Nie korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych.

Sposoby ustalania oceny śródrocznej i rocznej
Na podstawie otrzymanych w ciągu semestru/roku ocen wystawiana jest ocena śródroczna/roczna w wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych z klasyfikowaniem śródrocznym/rocznym ucznia.

Formy oceniania postepów uczniów

Prace pisemne: prace klasowe,kartkówka lub praca domowa.
• Praca klasowa obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny z całej jednostki dydaktycznej (tzw. Unitu) i jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem oraz zapisana w dzienniku lekcyjnym.
Praca klasowa trwa maksymalnie 2 godziny lekcyjne.
• Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji; trwa do max. 15 min., może być niezapowiedziana. Kartkówka ze słownictwa będzie zawierała do 50 słówek z omawianego tematu. Nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela.
• Praca domowa jest zadawana z lekcji na lekcję i sprawdzana na lekcji; trzykrotny brak pracy domowej to ocena niedostateczna.

Termin oddawania prac pisemnych przez nauczyciela:
a) kartkówek w ciągu tygodnia,
b) sprawdzianów diagnostycznych, prac klasowych, próbnych egzaminów maturalnych w ciągu dwóch tygodni;


Odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych; celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzian opanowania materiału leksykalnego (słownictwo) lub poziomu umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: udzielania odpowiedzi, stawiania pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania); odpowiedzi ustne mają formę krótkich dialogów sytuacyjnych pomiędzy uczniem, a nauczycielem, dłuższej wypowiedzi ustnej ucznia lub opracowania zestawu maturalnego.

Aktywność ucznia na lekcji – aktywność ucznia jest oceniana po każdej lekcji; za każde dobrowolne zgłoszenie się ucznia w trakcie zajęć, zaangażowanie w realizację zadań nauczyciel nagradza ucznia plusem; za każde pięć zdobytych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą; uczeń, który ani razu nie był aktywny w ciągu semestru otrzymuje ocenę niedostateczną za aktywność.


1) Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami; nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową;
2) Niezgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej;

3) Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego z trzech ostatnich jednostek dydaktycznych lub brak pracy domowej (w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń).
4) Nieprzygotowanie, które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku.
5) W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać spytany i otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy.
6) W przypadku braku pracy domowej uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.
7) W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu pobytu w szpitalu) może on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał „nieprzygotowanie”), ale jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia przerobionego na zajęciach materiału.
8) Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że praca ucznia jest niesamodzielna ma prawo wstawić ocenę niedostateczną.
9) Za brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego lub tematów ostatnich lekcji, nauczyciel wstawia „minusa.” Trzy „minusy” to ocena niedostateczna.Nagłówek panelu

Z zadaniem na ocenę celującą
Powyżej 100% OCENA CELUJĄCA
91% - 100% OCENA BARDZO DOBRA
71% - 90% OCENA DOBRA
51% - 70% OCENA DOSTATECZNA
31% - 50% OCENA DOPUSZCZAJĄCA
0% - 30% OCENA NIEDOSTATECZNA
• Taka sama skala oceniania obowiązuje w przypadku odpowiedzi ustnej z materiału leksykalnego przy czym brana jest pod uwagę wymowa poszczególnych słów, a nie ich pisownia. W przypadku dłuższych wypowiedzi ustnych kładzie się większy nacisk na płynność wypowiedzi i poprawność wymowy aniżeli na poprawność gramatyczną.
• W przypadku oceny prac pisemnych (wypracowań) brana jest po uwagę poprawność językowa, bogactwo językowe, treść oraz forma.
• W przypadku oceny graficznych prac domowych (projektów) brana jest pod uwagę pomysłowość, kreatywność oraz estetyka pracy. Mniejszą uwagę zwraca się na poprawność gramatyczną.Zasady i formy korygowania niezadowalających wyników pracy uczniów:

1) uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej ma prawo napisać ją w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły; w przypadku, gdy ją napisze w ciągu tych 2 tygodni kryteria ocen nie zmieniają się; w przypadku, gdy jej nie napisze otrzymuje ocenę niedostateczną z możliwością napisania poprawy w ciągu 2 tygodni, a kryteria ocen nie zmieniają się; przy pisaniu jej po terminie 2 tygodni otrzymuje maksymalnie ocenę dopuszczającą bez możliwości dalszego poprawiania; ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny z pierwszego terminu; przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej brana jest ocena z poprawy;

2) uczeń nieobecny nieusprawiedliwiony (wagary, świadome nie przyjście) na pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość jej napisania;

3) w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac pisemnych przez nauczyciela, uczeń ma prawo jednokrotnie przystąpić do poprawy każdej oceny; ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny z pierwszego terminu; przy pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się; przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej brana jest ocena z poprawy;

4) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie, ale nie obowiązuje wtedy konieczność tygodniowego wyprzedzenia.Skala oceniania

Zasady wystawiania ocen śródrocznych / końcoworocznych
Oceny śródroczne lub końcoworoczne wystawiane są z ocen cząstkowych, przy czym nie jest to średnia arytmetyczna. Największą wagę mają oceny z prac klasowych oraz kartkówek.

Ogólne kryteria stopni szkolnych:
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który zdobył wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych przewidzianych w programie danej klasy, opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań wykraczających ponad wymagania ponadpodstawowe, a także osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych oraz w części wymagania ponadpodstawowe.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności objęte wymaganiami podstawowymi, jednak posiadane wiadomości i umiejętności dają mu możliwość dalszego kształcenia.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności podstawowych określonych w podstawie programowej.

Szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen
• Za udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczniowie są nagradzani oceną bardzo dobrą. W przypadku uzyskania zadowalającego wyniku bądź zdobycia dużej liczby punktów otrzymują ocenę celującą.
• Uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji (indywidualną, w parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Jeżeli uczeń nie wykona zadanych przez nauczyciela zadań, może uzyskać ocenę niedostateczną.
• Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, ma obowiązek zaliczyć materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny z pierwszego semestru najdalej dwa tygodnie po zakończeniu ferii zimowych.
• Oceniając wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli taką uczeń dostarczył.
• Ocenie podlega również zeszyt ucznia. Nauczyciel ma prawo sprawdzić dwukrotnie zeszyt ucznia w ciągu semestru.
• Zarówno uczeń jak i rodzic mają wgląd do sprawdzianów i kartkówek ocenionych i gromadzonych przez nauczyciela
. • Prace klasowe podlegają poprawie jedynie na konsultacjach.
• Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
• Uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych w ciągu semestru jest nieklasyfikowany.
• Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny z przedmiotu na koniec roku szkolnego pod warunkiem, że opuścił nie więcej niż 10% wszystkich odbytych lekcji, czyli gdy jego frekwencja na lekcjach wynosi 90%.
• Ocenie podlega również zeszyt ucznia. Nauczyciel ma prawo sprawdzić zeszyt ucznia dwukrotnie w ciągu semestru.

We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują odpowiednie zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania lub indywidualne ustalenia między nauczycielem, a uczniem.Zasady ogólne

1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia uczniom zasady przedmiotowego systemu oceniania.
2.Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3.Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
4.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia zostaje udostępniona uczniowi na jego wniosek lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów w terminie 5 dni roboczych w siedzibie szkoły.
5.Oceny klasyfikacyjne ustala się w terminach i skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.Inne

1. Każdej z wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia powinna odpowiadać jedna ocena cząstkowa w dzienniku.
2. Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów są obowiązkowe.
3. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia w nauce cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja i systematyczność.
4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika, zeszytu przedmiotowego oraz ewentualnie zeszytu ćwiczeń na każdej lekcji przedmiotu.
5. Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe i nadprogramowe.
6. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej na piśmie nieobecności.
7. Uczeń ma prawo żądać od nauczyciela uzasadnienia otrzymanej oceny, w razie wątpliwości i niejasności.
8. W wypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego i braku podstaw do wystawienia oceny uczeń nie jest klasyfikowanyZasady informowania

1. Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.
2. Prace pisemne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice w kontaktach indywidualnych i na zebraniach klasowych – „wywiadówkach”.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie 5 dni roboczych w siedzibie szkoły.
4. Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela do czasu wystawienia oceny semestralnej lub końcoworocznej.
5. Ocena jest wyrażona stopniem szkolnym w skali od 1 do 6.
6. Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału nauczania może zwrócić się o pomoc do nauczyciela i jeżeli jest to pożądane, wspólnie ustalają program wspomagający.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę semestralną lub końcoworoczną.
8.Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania ucznia i uzyskiwanych przez niego efektach nauczania i zachowania następuje w trakcie zebrań, indywidualnych rozmów lub kontaktów elektronicznych za pośrednictwem e-dziennika.
9. Uczeń jest informowany nie później niż na 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o przewidywanej ocenie rocznej, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
10. Zasady podwyższenia przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych określa nauczyciel uczący przedmiotu po uwzględnieniu frekwencji ucznia, która nie może być niższa niż 90%. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego, bez konieczności powoływania odrębnej komisji. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

Zasady oceniania bieżącego

1. Prace pisemne:
- zadania domowe
- brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w trakcie prac pisemnych (ściąganie) oraz oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.
- wyznaczone przez nauczyciela prace podlegają ocenie.
- przy ocenie pisemnej pracy domowej uwzględnia się: zgodność z tematem pracy, poprawność merytoryczną, zawartość rzeczową, wkład pracy ucznia, kreatywność, spójność językową oraz poprawność ortograficzną.

2. Kartkówki:
- 5-15 minutowe kartkówki (testy sprawdzające) z ostatnich trzech lekcji bieżących
- kartkówki nie muszą być zapowiadane wcześniej przez nauczyciela
- kartkówka może obejmować również treści będący przedmiotem pracy domowej oraz materiał będący tematem lekcji bieżącej (uczeń może wówczas korzystać z własnych notatek sporządzonych na lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem);
- przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości trwającą nie dłużej niż 15 minut i obejmującą materiał nie większy niż do trzech ostatnich lekcji
- zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia ucznia z pisania kartkówki niezapowiedzianej;

3. Sprawdziany:
- sprawdziany przeprowadza się po zrealizowaniu każdego działu programowego i obejmują one większą partię materiału składającą się na cały zakres danego działu programowego;
- sprawdzian powinien być zapowiedziany, co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia i poprzedzony lekcją powtórzeniową;
- uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenie danego sprawdzianu;
- w przypadku nieobecności ucznia na pisemnym sprawdzianie, bez względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddać się tej formie sprawdzania osiągnięć w określonym przez nauczyciela terminie, niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej;
- w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie uzgodniony ponownie, ale nie obowiązuje wtedy konieczność tygodniowego wyprzedzenia;
- termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia;
- na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego;
- uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo do jej poprawy w ciągu dwóch tygodni od oddania przez nauczyciela ocenianych prac. W uzasadnionych przypadkach (na przykład choroba lub badania lekarskie) należy poprawić ocenę niedostateczną w maksymalnym terminie jednego miesiąca od momentu oddania prac uczniom. Pierwsza ocena, to jest niedostateczna, jest odnotowana w dzienniku obok poprawianej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Poprawa sprawdzianu odbywa się tylko raz w formie pisemnej lub ustnej.

ocena skala 1- 6
niedostateczny 0 – 29 %
dopuszczający 30 – 49 %
dostateczny 50 - 74 %
dobry 75 – 89 %
bardzo dobry 90- 100 %
celujący powyżej 100 %

4. Wypowiedź ustna:
- uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w tej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności;
- w odpowiedzi ustnej ucznia ocenie podlega: zawartość merytoryczna wypowiedzi, poprawność językowa;
- wypowiedź ustna ucznia na lekcji dotyczy zawsze materiału programowego z trzech ostatnich lekcji bieżących;
- wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela;
- ocena z odpowiedzi ustnej ucznia podlega poprawie.

5. Dialogi sytuacyjne – krótkie scenki rodzajowe na zadany przez nauczyciela temat.

6. Czytanie i tłumaczenie tekstów przerabianych w klasie (sprawdzenie poprawności wymowy i intonacji)

7. Aktywność ucznia na lekcji:
- uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach i angażować się we wszelkie czynności edukacyjne podejmowane na zajęciach przedmiotowych;
- za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, kreatywną pracę w grupie zadaniowej, zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów uczeń może otrzymać plusa za każde 5 „+” uczeń otrzymuję ocenę cząstkową (bdb)
- brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez nauczyciela oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania skutkuje otrzymaniem przez ucznia minusa, za każde 3 „-” uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną.

8.Nieprzygotowanie do lekcji:
- uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w semestrze. Prawo to nie zwalnia ucznia z aktywnego uczestniczenia w lekcji.
- zgłoszenie nieprzygotowania obejmuje nie tylko brak opanowania wiadomości z ostatnich trzech lekcji, ale również brak zadania domowego (bez względu na jego formę, to znaczy w formie pisemnej lub prezentacji ustnej), oraz brak wymaganych pomocy naukowych (podręcznik, zeszyt przedmiotowy),
- nieprzygotowanie do lekcji należy zgłaszać na początku zajęć lekcyjnych, tuż po przerwie i przywitaniu się nauczyciela z klasą – nie jest wymagane wtedy podanie przyczyny nieprzygotowania;
- w przypadku, kiedy uczeń nie jest przygotowany do zajęć, a nie zgłosił tego faktu, otrzymuje ocenę niedostateczną z wpisem do dziennika;
- nieusprawiedliwione niczym nieprzygotowanie się do lekcji, trzecie i kolejne skutkuje oceną niedostateczną;
- w przypadkach uzasadnionych, na przykład długiej choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim na piśmie, uczeń zgłasza brak przygotowania do lekcji i wówczas nie odnotowuje się tego nieprzygotowania jako kolejnego, ani też jeśli jest to trzecie już nieprzygotowanie nie skutkuje to oceną niedostateczną. W takich wypadkach uczeń ma jednak obowiązek uzupełnić braki wiedzy i notatki w zeszycie w możliwie szybkim czasie.

9. Zeszyt przedmiotowy:
- uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji języka niemieckiego i prowadzenia go systematycznie oraz inne materiały udostępnione przez nauczyciela (kserokopie).
- nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego ucznia w każdym czasie, a nieusprawiedliwiony brak zeszytu na zajęciach lub stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną z wpisem do dziennika.

Kontrakt z uczniami

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia .

3. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i pisemne są obowiązkowe.

4. Prace klasowe (w formie wypracowania na zadany temat), sprawdziany, testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; kartkówki z trzech ostatnich tematów oraz kartkówki ze znajomości treści lektury nie muszą być zapowiadane.

5. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu lub nie dostarczył dłuższej pracy domowej, powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń, który nie napisze pracy klasowej lub nie dostarczy pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Pisemne prace domowe („wypracowania”) uczniowie wykonują na kartkach formatu A4, opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz tematem pracy lub w zeszycie przedmiotowym.

7. Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.

8. Prace klasowe oraz ww. prace pisemne są gromadzone przez nauczyciela. Ma do nich wgląd uczeń i jego rodzice.

9. Uczeń, który odda do oceny pracę niesamodzielnie wykonaną, otrzymuje ocenę niedostateczną oraz może nie mieć możliwości jej poprawy.

10. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz.

11. Kartkówki i wypracowania nie podlegają poprawie.

12. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana, jeśli wykazał się systematyczną dodatkową pracą w całym półroczu (aktywność na lekcjach, zadania dodatkowe, udział w konkursach, wzorowa frekwencja na zajęciach).

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.

14. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

15. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to prac klasowych, zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzianów )

16. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem Szkoły oraz rozporządzeniami MEN.Sposób ustalania oceny semestralne i rocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:
• prace klasowe - I
• sprawdziany - II
• odpowiedzi - II
• prace domowe - II
• aktywność na lekcji, praca w grupach, twórczość intersemiotyczna- III
• dyktando - III
• konkursy (w zależności od etapu i osiągnięć)- II, III

Zasady podwyższania przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych:
W okresie od powiadomienia o przewidywanej ocenie, do zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena roczna może ulec zmianie na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów. Zasady podwyższania przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych określa się po uwzględnieniu frekwencji ucznia na zajęciach z języka polskiego, która powinna być na poziomie co najmniej 90%, a wszystkie godziny nieobecne w roku szkolnym uczeń ma usprawiedliwione. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego i w obecności jedynie tego nauczyciela. Ma ona formę pisemną i ustną. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna.

Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze również pod uwagę:
• rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie);
• wkład pracy w stosunku do zdolności;
• frekwencję na zajęciach lekcyjnych;
• systematyczność;
• samoocenę ucznia;
Ocena roczna wyliczana jest jak semestralna, przy czym ocena semestralna traktowana jest jak ocena z pracy klasowej.Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

a. nauczyciel – uczeń:
• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz (w formie pisemnej lub ustnej) do każdej wystawionej oceny;
• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

b. nauczyciel – rodzice:
• nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego i tradycyjnego każdą ocenę ucznia;
• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzice mogą uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka;
• rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów.

Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

1. Wypowiedzi ustne:
• dłuższa wypowiedź
• dialog
• opowiadanie
• recytacja
• prezentacja
• głos w dyskusji
• czytanie tekstów

2. Wypowiedzi pisemne:
• odpowiedź na pytania;
• rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń;
• redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, telegram, podanie, CV;
• redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, rozprawka, esej (takie formy jak przewiduje podstawa programowa dla danego etapu kształcenia);
• dyktando.

3. Zadania praktyczne:
• niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, przekład intersemiotyczny, słuchowisko, film, prezentacja;Kryteria ocen poszczególnych form aktywności

a. Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ( sprawdziany, prace klasowe z gramatyki) ocenę:
- dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,
- dostateczną - od 50% do 74% punktów,
- dobrą - od 75% do 89% punktów,
- bardzo dobrą - od 90% i więcej punktów,
- celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.

b. Kryteria oceny wypracowania:
Ocenie podlegają: kompozycja, realizacja tematu i treść, język i styl, zapis (ortografia i interpunkcja z uwzględnieniem opinii PPP, jeżeli taką uczeń posiada).

c. Recytacja :
Ocenie podlegają: opanowanie tekstu, interpretacja, modulacja głosu;

d. Czytanie ze zrozumieniem : obowiązuje punktacja procentowa jw.

e. Dyktanda;
0 - 1 błąd => bardzo dobry
2 błędy => dobry
3 - 4 błędy => dostateczny
5 błędów => dopuszczający
6 i więcej błędów => niedostateczny

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest błędna pisownia wyrazów ze znanymi dla ucznia zasadami.

Pomyłka to na przykład przestawianie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych ( ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o zróżnicowanie głosek i wyrazów, np. ja chcę – on chce ).

3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny, ale tylko wtedy, jeżeli przed dyktandem powtarzano również interpunkcję.

BŁĘDY PIERWSZEGO RZĘDU dotyczą zasad pisowni wyrazów z:
„ u ’’ i „ ó ’’, „ ż ’’ i „ rz ’’ , „ h ’’ i „ ch ’’ , „ nie ’’ z różnymi częściami mowy, wielkich liter

BŁĘDY DRUGIEGO RZĘDU dotyczą pozostałych zasad.
3 błędy II rzędu = 1 błąd I rzędu

f. Aktywność polonistyczna:
Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach polonistycznych:
• awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata- celujący
• wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne- bardzo dobry;

g. Praca na lekcji/aktywność:
Wkład pracy ucznia w czasie lekcji oceniany jest „plusem”, brak zaangażowania w pracę „minusem”. Cztery plusy są jednoznaczne z oceną bardzo dobrą za pracę na lekcji/ aktywność, cztery „ minusy” to ocena niedostateczna. Uczeń, który nie pracuje w czasie lekcji i jednocześnie uniemożliwia lub w rażący sposób utrudnia pracę innym uczniom z klasy, może otrzymać ocenę niedostateczną za pracę na lekcji.Propozycje dostosowania wymagań edukacyjnych

- nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania;
- dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu;
- starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów;
- czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie (wcześniej podać termin omawiania lektury);
- uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu;
- częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac;
- dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci;
- dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie;
- błędów nie omawiać wobec całej klasy;
- podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.);
- dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek;
- przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie;
- ustalając semestralną, roczną, końcową ocenę z przedmiotu wziąć pod uwagę zdolność ucznia do logicznego myślenia, wnioskowania;
- w wypowiedziach oceniać nie zasób słownictwa, lecz zawartość merytoryczną wypowiedzi ucznia - nie obniżać oceny za popełnione błędy w pisaniu;
- nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach.

OGÓLNE ZASADY PSO

PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z ,, Podstawy programowej kształcenia ogólnego " dotyczące kształcenia w gimnazjum i z programu do nauczania matematyki w gimnazjum. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. Stosuje się poziomy wymagań na ocenę: dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą. Przy ocenach cząstkowych można stosować plusy (+) i minusy (-).KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO.
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
3. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.
4. Sprawdziany pisemne (45 min.) są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Każdy sprawdzian pisemny napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem zwolnienia lekarskiego).
6. Przy poprawianiu sprawdzianów pisemnych (tylko jeden raz) i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się, a uzyskana ocena z poprawy wstawiana jest do dziennika.
7. Kartkówki (15 – 20 min.) nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie.
8. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel omawia w klasie przy ich oddawaniu.
9. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, zgłasza je podczas czytania listy obecności, zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych.
10. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 9 nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną.
11. Za każdy trzykrotny brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Aktywność na lekcji i w pracach dodatkowych nagradzana jest „plusami”, które przeliczane są na stopnie. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszania się na lekcji i udzielania poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywną pracę w grupach.
13. Na koniec semestru uczeń zagrożony oceną niedostateczną ma prawo przystąpić do dodatkowego sprawdzianu pisemnego obejmującego zagadnienia z całego semestru.
14. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni.
15. Uczeń ma znać i umieć stosować podstawowe wzory, definicje i twierdzenia obowiązujące w nowej podstawie programowej.
16. Zapisy nieregulowane w PSO będą rozstrzygane zgodnie z WSO lub rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

NAUCZYCIEL – UCZEŃ
1. Nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania.
2. Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do każdej wystawionej oceny.
3. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.

NAUCZYCIEL – RODZICE
W formie dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów nauczyciel:
1. Informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania.
2. Przekazuje rodzicom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia w nauce.
3. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
4. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.
Rodzice są zobowiązani do systematycznego monitorowania postępów swojego dziecka.

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA KLASY – DYREKTOR SZKOŁY
1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika elektronicznego
. 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniach ucznia.
3. Nauczyciel informuje wychowawcę o „zagrożeniach klasyfikacyjną oceną niedostateczną”
4. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły o przewidywanych sytuacjach wymagających jego interwencji.

VIII. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ
1. Wystawiając ocenę semestralną i końcoworoczną bierzemy pod uwagę:
- oceny ze sprawdzianów pisemnych;
- oceny z kartkówek;
- oceny z prac domowych;
- prace długoterminowe;
- osiągnięcia w konkursach;
- aktywność na lekcji;
- prace dodatkowe;
- systematyczność;
- inne formy aktywności
2. O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) informowani zgodnie z PSO.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
4. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych w II semestrze.
5. Procedury odwoławcze zgodne z WSO.

IX. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, CZYLI UMOWA NAUCZYCIEL – UCZEŃ, SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN
1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i posiadać go na każdej lekcji.
2. Prace klasowe są obowiązkowe, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem materiału i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadkach szczególnych (np. długa nieobecność) termin może być dłuższy - warunki należy uzgodnić z nauczycielem. Jeżeli uczeń w danym dniu był nieobecny tylko na pracy klasowej, ma obowiązek przynieść usprawiedliwienia następnego dnia. W przeciwnym razie jest to równoważne z nie zaliczeniem danej partii materiału bez możliwości poprawy.
4. Prace klasowe są gromadzone przez nauczyciela. Oceny są jawne. Ma do nich wgląd uczeń i jego rodzice. Na prośbę rodzica i ucznia oceny są motywowane ustnie przez nauczyciela.
6. Kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje mogą być niezapowiedziane.
7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac klasowych w ciągu dwóch tygodni, kartkówek w ciągu jednego tygodnia.
8. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, jednak musi to zrobić przed zajęciami i jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym.(,,-"). Nieprzygotowanie rozumiane jest jako brak: pracy domowej, zeszytu, przyrządów geometrycznych lub podręcznika. Zebrane trzy minusy (,,-") = ocena niedostateczna.
9. Za brak pracy domowej nie zgłoszonej wcześniej, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
10. Aktywność uczniów na lekcjach oceniana jest plusem (,,+"), zebrane pięć plusów (,,+") = ocena bardzo dobra.
11. Uczeń przyłapany na korzystaniu z niedozwolonych pomocy ma zmniejszoną ocenę, a przy kolejnej próbie otrzymuje ocenę niedostateczną.
12. Proponowana ocena semestralna lub końcowo - roczna może ulec zmianie na wyższą lub niższą.
13. Uczeń zgłasza chęć poprawienia oceny ze sprawdzianów pisemnych.
14. Uczeń, aby poprawić uzyskaną na I semestr ocenę niedostateczną otrzymuje wymagania, który musi opanować na ocenę dopuszczającą w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
15. Niezaliczenie I semestru może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej.
16. Uczeń, aby poprawić uzyskaną na koniec roku ocenę niedostateczną, przygotowuje się do egzaminu poprawkowego zgodnie z otrzymanymi wymaganiami.
17. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej.
18. Podczas egzaminu poprawkowego uczeń nie może korzystać z tablic wybranych wzorów matematycznych.
19. Uczeń ma prawo podwyższyć zaproponowaną ocenę na koniec roku, jeżeli spełni następujące kryteria:
- Jest obecny na 90% zajęć lekcyjnych w drugim semestrze
- W wyznaczonym terminie, który jest ustalony w terminarzu czynności związanych
z klasyfikowaniem rocznym uczniów złoży podanie do nauczyciela przedmiotu z prośbą o podwyższenie oceny

X. MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO POSTĘPÓW W NAUCE
Nauczyciel:
- przedstawia jawne, jasne kryteria ocen,
- wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen,
- nagradza aktywność uczniów,
- często chwali uczniów,
- stawia przed uczniem zadania o różnym stopniu trudności,
- pozwala wykazać się uczniowi, zadając prace dodatkowe,
- stosuje na lekcji metody aktywizujące,
- zachęca uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznają siebie, określają swoje mocne i słabe strony.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Wymagania stanowią załącznik do PSO (dla każdej klasy).

ZMIANY I EWALUACJA PSO
PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie cyklu edukacyjnego.

UWAGI DOTYCZĄCE UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W UCZENIU SIĘ

- Realizowane programy nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów z orzeczeniem PPP. W związku z tym uczniowie ci są oceniani indywidualnie

- Wyżej wymienieni uczniowie mogą być oceniani na zajęciach dodatkowych i wyrównawczych. Oceny te są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.PRZEDMIOT I ZASADY OCENIANIA

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
- Testy i prace klasowe - po każdym dziale
- Kartkówki - w zależności od potrzeb
- Odpowiedzi ustne - przynajmniej raz w semestrze
- Prace domowe - w zależności od potrzeb
- Uzupełnianie zeszytów ćwiczeń lub kart pracy ucznia
- Matury próbne, egzaminy próbne

Ocenie podlegają także inne formy aktywności uczniów:
- Praca na lekcji (indywidualna i praca w grupie)
- Wykonywanie pomocy naukowych
- Inne, wskazane przez nauczyciela prace
- Udział w konkursach
- Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

• Sprawdzian pisemny
1. Sprawdzian pisemny planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą partię materiału.
2. Sprawdzian pisemny poprzedzony jest lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych obowiązujących na sprawdzianie.
3. Każdy sprawdzian pisemny może składać się z zadań zamkniętych, otwartych oraz z zadania dodatkowego na ocenę celującą. Każdy sprawdzian pisemny zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.
4. Przy ocenianiu sprawdzianu pisemnego stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według WSO lub według poniższej tabeli:
Procent, maksymalna ilość punktów Ocena
0 – 30 % Niedostateczna
31 – 49 % Dopuszczająca
50 – 69 % Dostateczna
70 – 89 % Dobra
90 – 100 % Bardzo dobra
+ zadanie dodatkowe Celująca
5. Każdy sprawdzian pisemny jest oceniany w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym np. ferie, święta).
6. Zadania ze sprawdzianu pisemnego są omawiane przez nauczyciela na lekcji.
7. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie Zespołu Szkół Budowlanych, które są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
8. Uczeń będący w klasie maturalnej może korzystać z tablic wybranych wzorów matematycznych podczas powtórzeniowych sprawdzianów pisemnych.

• Kartkówki
1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych.
2. Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 2-3 ostatnich tematów lub pewnej krótkiej partii materiału stanowiącej jedną całość.
3. Oceniane są według tabeli zamieszczonej w punkcie dotyczącym sprawdzianów pisemnych z wyłączeniem oceny celującej.
4. Nieobecność na lekcji, na której odbyła się kartkówka zwalnia ucznia z jej zaliczenia.

• Odpowiedzi ustne
1. Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.
2. Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie.
3. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.
4. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco.

• Praca domowa
1. Praca domowa podlega ocenie, brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną.
2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.
3. Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania.
4. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej.
5. Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

• Aktywność na lekcji
Ocena aktywności na lekcji obejmuje:
- częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi;
- prawidłowe rozwiązywanie zadań;
- pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem.

• Prace długoterminowe (projekty), prace dodatkowe
1. Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych.
2. Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz kryteria oceniania.
3. Ocenie podlegają:
- współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy (w przypadku prac grupowych);
- wykorzystanie źródeł informacji;
- trafność doboru treści;
- estetyka wykonania;
- sposób prezentacji;
- wywiązanie się z ustalonych terminów.

• Udział w konkursach
1. Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny.
2. Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu otrzymują ocenę:
- I etap – bardzo dobrą
- kolejne etapu - celującą
3. Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę bardzo dobrą.

• Egzaminy próbne
1. Obejmuje wymagania szczegółowe z podstawy programowej.
2. Ocena z egzaminów próbnych wstawiana jest do dziennika elektronicznego LIBRUS z wagą 3.
3. Przy ocenianiu egzaminów próbnych stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według WSO lub według poniższej tabeli:
Procent, maksymalna ilość punktów Ocena
0 – 29 % Niedostateczna
30 – 49 % Dopuszczająca
50 – 69 % Dostateczna
70 – 89 % Dobra
90 – 100 % Bardzo dobra
+ zadanie dodatkowe CelującaSPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Dokumentowanie osiągnięć uczniów może być prowadzone poprzez:
- wpisywanie ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych w elektronicznym dzienniku lekcyjnym LIBRUS;
- wpisy ocen końcoworocznych w arkuszach ocen;
- przechowywanie ocenionych sprawdzianów pisemnych kartkówek do końca roku szkolnego;
- przechowywanie w miarę możliwości lokalowych w szkole prac i pomocy wykonanych przez uczniów.

MOTYWOWANIE I WSPOMAGANIE UCZNIÓW

Nauczyciel:
- przedstawia jawne, jasne kryteria ocen,
- wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen,
- nagradza aktywność uczniów,
- często chwali uczniów,
- stawia przed uczniem zadania o różnym stopniu trudności,
- pozwala wykazać się uczniowi, zadając prace dodatkowe,
- stosuje na lekcji metody aktywizujące,
- zachęca uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznają siebie, określają swoje mocne i słabe strony.

Nauczyciel wspomaga poprzez:
- indywidualizację pracy z uczniem,
- proponowanie zadań dodatkowych,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy nad sobą,
- uświadamianie potrzeb,
- określanie mocnych i słabych stron pracy ucznia,
- motywowanie i zachęcanie ucznia do poprawy ocen.

Zasady PSO

1. W pierwszej kolejności w wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brana jest pod uwagę aktywność twórcza ucznia na lekcji, zaangażowanie na lekcji, osiągnięcia w zakresie rozwoju umiejętności muzycznych i plastycznych:

• formy aktywności twórczej na lekcji:
- śpiew grupowy i solowy,
- słuchanie muzyki (analiza utworów muzycznych – charakter, elementy muzyki, forma, środki wykonawcze, styl, ćwiczenia ze słuchania muzyki), oraz muzykowanie na instrumentach,
- prace plastyczne,

• aktywność oraz praca na lekcji i poza nią:
- gotowość do udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela,
- zaangażowanie w wykonywanie poleceń,
- umiejętność współdziałania w grupie,
- systematyczność w prowadzeniu notatek,
- przygotowanie dodatkowych referatów, planszy i pomocy,
- prezentacja zadania domowego,
- rozwój umiejętności muzycznych i plastycznych,
- udział w akademiach i uroczystościach szkolnych,
- udział w konkursach.

2. Następny czynnik oceny ucznia to sprawdzanie wiadomości dotyczących historii sztuki i muzyki, zasad muzyki w formie ustnej i pisemnej:

• sprawdzian (po zakończonym rozdziale), kartkówki (w miarę potrzeb),
• odpowiedź ustna,
• zadania domowe,
• pamięciowa znajomość tekstów pieśni i piosenek,
• samodzielność wykonania zadania,
• staranność i przejrzystość prac plastycznych,
• podstawowe wiadomości o muzyce (zasady muzyki, historia muzyki) i plastyce ( podstawowe pojęcia plastyczne, historia sztuki),

3. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ocenę ucznia ma jego przygotowanie do lekcji.

• Uczeń nieobecny na lekcjach ma obowiązek samodzielnie nadrobić i uzupełnić braki wynikające z nieobecności.
• Na każdą lekcję uczeń przynosi uzupełniony segregator z notatkami z poprzednich klas.
• Brak uzupełnionego segregatora, zadania domowego, wiadomości lub innych materiałów potrzebnych do lekcji, uczeń zgłasza jako nieprzygotowanie.
• Uczeń zgłasza nieprzygotowanie po sprawdzeniu obecności poprzez podniesienie ręki w górę.
• Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
• Kolejne nieprzygotowanie do lekcji równoznaczne jest z oceną niedostateczną.
• Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni.

O podwyższenie oceny końcoworocznej może ubiegać się uczeń, który osiągnął frekwencję 90% oraz zawsze pracował na lekcjach.

Kontrakt z uczniami

Kontrakt z uczniami
1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2) Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia.
3) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
4) Sprawdziany prace praktyczne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
5) Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 3 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
6) Uczeń może poprawić sprawdzian na następnych zajęciach po sprawdzianie lub po każdym następnym w semestrze.
7) Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same.
8) Krótkie sprawdziany teoretyczne mogą obejmować materiał z ostatniego omawianego działu.
9) Uczniowie nieobecni na ostatnich np. jednej, dwóch, trzech lekcjach mają dwa tygodnie czasu na zaliczenie zadań praktycznych; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
10)Nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień przed klasyfikacją.
11)Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany.
12)Dla ucznia, o którym mowa w punkcie 11 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
13)Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za zadania dodatkowe, wykraczające poza program.
14)Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów).

Przedmiotem oceny są :
a. wiedza
b. umiejętności praktyczne
c. aktywność

Ocenie podlegają :
1. Prace klasowe – co najmniej dwie w ciągu semestru
2. Kartkówki 15 – 20 minutowe
3. Aktywność
4. Ćwiczenia kreślarskie, ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń, zadania rachunkowe z elektroniki
5. Prace wytwórczeOcena roczna

Zasady podwyższania oceny rocznej:
Uczeń jest informowany o przewidywanej ocenie rocznej najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Jeśli frekwencja ucznia na lekcjach techniki wynosiła powyżej 90% to może on złożyć wniosek o podwyższenie proponowanej oceny. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikację roczną.
Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, lecz nie jest ich średnią arytmetyczną.
Przedmiotem oceny powinny być nie tylko wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem nauczania, ale także zdolności i zaangażowanie uczniów w pracy na lekcjach oraz w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:
- zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
- proponuje nowatorskie rozwiązania lub wykraczające poza program nauczania;
- osiąga sukcesy w konkursach technicznych.

Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:
- opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności
- w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;
- właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP;
- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne

Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:
- opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania;
- umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych
- stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy
- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował umiejętności technologiczne

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
- opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych
- umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności
- przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
- popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne

Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:
- ma braki na poziomie podstaw programowych
- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
- ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności
- posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne

Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
- nie opanował wiadomości określonych programem nauczania
- nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności
- nie potrafi zorganizować stanowiska pracy
- nie przestrzega zasad bhp
- nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami
- nie przystępuje do kartkówek ,sprawdzianów nie wykonuje prac wytwórczych nawet z powierzonego materiału

Zasady PSO

Zasady PSO:
1. Sprawdzanie na bieżąco postępów ucznia w nauce z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia.
2. Sformułowanie informacji w postaci oceny szkolnej o postępach ucznia, stopniu opanowania wiadomości i umiejętności oraz rozumienie treści określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizacji podstawy programowej.
3. Ocenia się umiejętności i wiedzę. Uczeń ma prawo być jeden raz nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej w semestrze.

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:

a) Formy kontroli ustnej (na bieżących lekcjach):
- krótkie odpowiedzi na pytania kontrolne
- przygotowanie „prasówki” dotyczącej aktualnych wydarzeń z Polski i świata.

b) Ocena pracy ucznia w czasie lekcji - w postaci otrzymywanych ocen lub plusów ”+” (mogą być następnie zamienione w ocenę ) za :
- wypowiedzi ucznia
- „prasówka”
- pracę z tekstem źródłowym
- własne refleksje
- wykazanie się dodatkową wiedzą
- zaangażowanie w lekcję.

c) Formy kontroli pisemnej:
- kartkówki – nauczyciel może zrobić kartkówkę z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi
- sprawdziany i prace klasowe – po zakończonym dziale programowym (mogą być w formie pytań, na które odpowiada uczeń, testu lub połączeniem obu form)
- prace pisemne np. rozprawka, plan, schemat, notatka (wprowadzane stopniowo w procesie edukacyjnym)
- zadania domowe.

d) Prezentacja wyników swojej pracy na forum klasy.
e) Udział w projekcie uczniowskim

Przy kontroli pisemnej obowiązują następujące kryteria procentowe:
- celujący 90 – 100 % oraz zadania wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe
- bardzo dobry 90 – 100 %
- dobry 76 – 89 %
- dostateczny 51 – 75 %
- dopuszczający 30 – 50%
- niedostateczny 0 – 29%.
Prace kontroli pisemnej są przedstawiane uczniom na lekcji, podczas której są one podsumowane przez nauczyciela a uczniom podane są oceny. Na prośbę ucznia, który był nieobecny na w/w lekcji, praca zostaje mu udostępniona do wzglądu. Wszystkie prace pisemnej kontroli nauczyciel przechowuje w swoim gabinecie ( nie są oddawane uczniom).

Zasady poprawiania ocen

Uczniowie z opinią PPP.
Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie , wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii PPP. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są z uwzględnieniem zasad zalecanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zasady poprawiania ocen:
- uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej ma prawo do ponownego napisania kartkówki, sprawdzianu czy pracy klasowej – w terminie 2 tygodni
- uczeń po otrzymaniu oceny 2,3,4 ma prawo do próby ponownego napisania określonej formy pisemnej kontroli (takiej z jakiej była ocena) w czasie kolejnych lekcji lub zajęć dodatkowych (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem) – w terminie 2 tygodni.
- uczeń nieobecny w danym dniu, podczas pisania sprawdzianu czy pracy klasowej, ma obowiązek zgłosić się po tej nieobecności w szkole, do napisania w/w na najbliższej lekcji. W przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną; po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem.

Zasady podwyższenia oceny przewidywanej:
- laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu roczną celującą ocenę klasyfikacyjną, - nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralną lub końcową (roczną) gdy uczeń uczestniczył w konkursach przedmiotowych (brał udział bezpośredni lub wykonywał prace konkursowe), wykazując się zaangażowaniem, dużym wkładem własnej pracy, wykonując prace konkursowe,
- nauczyciel uczący przedmiotu, po uwzględnieniu frekwencji (min. 70% )ucznia na zajęciach, określa zasady podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych;

Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego, bez konieczności powoływania odrębnej komisji. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach:
a) zebrania rodziców
b) indywidualne spotkania
c) zeszyty korespondencji
d) udostępnianie rodzicom do wglądu prac pisemnych ich dziecka.

Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM
- oceny zbieramy przez cały rok szkolny, ocena roczna jest oceną z dwóch semestrów;
- w jednym półroczu można mieć dwa „ braki stroju”, za każdym kolejnym razem, wpisywana jest ocena niedostateczna;
- zwolnienia z w-f od lekarza należy przedłożyć dyrekcji;
- zwolnienia pojedyncze muszą być podpisane przez rodzica lub opiekuna i są respektowane tylko w wyjątkowych sytuacjach;
- zwolnienia czasowe wystawione przez lekarzy są zawsze respektowane;
- ocena z w-f jest oceną za zaangażowanie i za postęp, nie za wynik;Podwyższenie oceny

Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny końcoworocznej, jeśli uzyskał 90% frekwencji oraz wykazał się aktywnym uczestnictwem na zajęciach wychowania fizycznego.Dodatkowe sprawdziany

Dodatkowe sprawdziany z zespołowych dyscyplin sportowych: - z zachowaniem obowiązujących przepisów

PIŁKA SIATKOWA
- Uczeń prawidłowo wykonuje zagrywkę w piłce siatkowej,
- Uczeń prawidłowo przyjmuje sposobem dolnym piłkę siatkową,
- Uczeń prawidłowo odbija piłkę siatkową sposobem górnym,
- Uczeń zna zasady sędziowania w piłce siatkowej.

PIŁKA KOSZYKOWA
- Uczeń prawidłowo kozłuje piłkę koszykową,
- Uczeń prawidłowo wykonuje dwutakt w piłce koszykowej,
- Uczeń prawidłowo wykonuje rzut z miejsca do kosza,
- Uczeń prawidłowo wykonuje podania krótkie sprzed klatki piersiowej i po koźle,

PIŁKA RĘCZNA
- Uczeń prawidłowo kozłuje piłkę ręczną,
- Uczeń prawidłowo wykonuje rzut w biegu na bramkę,
- Uczeń potrafi wykonać rzut karny

PIŁKA NOŻNA
- Uczeń prawidłowo wykonuje slalom z piłką,
- Uczeń prawidłowo wykonuje podania po trójkącie,
- Uczeń potrafi zagrać głową,

Ocena: celujący

Na ocenę celującą uczeń :
- tylko raz zapomniał strój na wf;
- bardzo sporadycznie ma zwolnienie z lekcji ( tylko w przypadku widocznej choroby);
- bierze aktywnie udział na każdej lekcji; angażuje się;
- reprezentuje szkołę na zawodach międzyszkolnych;
- cechuje się wysoką kulturą osobistą;Ocena: bardzo dobry

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- wykorzystał 2 braki stroju w semestrze;
- bardzo rzadko jest zwolniony z zajęć;
- zawsze aktywny i zaangażowany;
- często prowadzi samodzielne rozgrzewki dla klasy;
- ma ocenę ze wszystkich dyscyplin prowadzonych w szkole;Ocena: dobry

Na ocenę dobrą uczeń:
- ma więcej niż 2 ale mniej niż 7 wykorzystanych „ braków stroju”;
- czasem zdarza mu się przynieść zwolnienie;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, czasami nauczyciel musi go bardziej motywować do zajęć;
- ma ocenę z większości dyscyplin;Ocena: dostateczny

Na ocenę dostateczną uczeń:
- ma więcej niż 3 ale mniej niż 10 braków stroju”;
- często ma zwolnienie z lekcji w-f;
- „leniwie” wykonuje polecenia nauczyciela, ma bierny stosunek do zajęć;
- ma ocenę tylko z połowy dyscyplin;Ocena: dopuszczający

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- przychodzi na lekcje, ale wykorzystał więcej niż 10 braków stroju;
- prawie zawsze jest zwolniony z zajęć;
- ma bierną postawę wobec w-f;
- ma pozytywne oceny z 2-3 dyscyplin;Ocena: niedostateczny

Na ocenę niedostateczną uczeń:
- ma wykorzystanych więcej niż 20 braków stroju;
- notorycznie zwolniony z w-f;
- ma ocenę z jednej dyscypliny;