wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Regul. rekrutacji do Szk. Branż. 1 st. Nr 5§ 1

Regulamin dotyczy rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych Szkoły Branżowej 1 stopnia Nr 5 w zawodach robotniczych:

- murarz-tynkarz;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych;

- betoniarz-zbrojarz;

- rolnik;

- ogrodnik;§ 3

1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1500 (pokój nr 27, telefon kontaktowy 76 724 53 00), w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.

 

2. Kandydat składa podanie do szkoły w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

 

3. W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. dołącza następujące dokumenty:

- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
- kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;§ 4

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi nie później niż 7 lipca 2017 r.

 

2. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu nie później niż do 10 lipca 2017 r.

 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 18 lipca 2017 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nie później niż 19 lipca 2017 r.

 

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła prowadzi nabór uzupełniający na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

6. Składanie dokumentów, przez kandydatów, w naborze uzupełniającym – do 24 lipca 2017 r. r.

 

7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 14 sierpnia 2017 r.

 

8. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu 14 sierpnia 2017 r.

 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu nie później niż 23 sierpnia 2017 r.

 

10. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 24 sierpnia 2017 r.

 

Regulamin opracowano na podstawie:

  • Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcacego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703);
  • Zarządzenia Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.;
  • Statutu Zespołu Szkół Budowlanych;
POZNAJ NASZE ZAWODY


§ 2

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, matematyki, z obowiązkowego języka obcego nowożytnego, z fizyki;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

4) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

-  liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
-- języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,2;
-- języka obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,2;

- liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

b) max. 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz fizyki, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

• 18 punktów – ocena: celujący,

•   17 punktów – ocena: bardzo dobry,

•   14 punktów – ocena: dobry,

•   8 punktów – ocena: dostateczny,

•   2 punkty – ocena: dopuszczający;

c) max. 28 punktów za:

• ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

• inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenie gimnazjum, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcacego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586);

- max. 18 punktów

- 3 punkty za aktywność na rzecz innych ludzi.

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.