wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Stan prawny na dzień 1 września 2015 r.
Statut szkoły

§ 1

OGÓLNE§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy i jest szkołą publiczną zwaną dalej Zespołem.

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu:
1) Gimnazjum nr 3 na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej;
2) Technikum nr 4 na podbudowie gimnazjum, zwane dalej technikum;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 na podbudowie gimnazjum, zwana dalej ZSZ;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) Szkoła Policealna nr 2 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Imię Zespołu: Wojska Polskiego - jest wspólne dla wszystkich szkół będących w jego strukturze.

4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu, składa się z nazwy Zespołu i szkoły określonej w § 1. ust.2. punkt 1)-6).
1) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Gimnazjum nr 3;
2) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Technikum nr 4;
3) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy Szkoła Policealna nr 2.

5. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczęciach. Zasady korzystania z nich są zawarte w instrukcji postępowania z pieczęciami i stemplami wprowadzonej w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu.§ 2 - § 7

§ 2.

1. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Miejska Legnicy.

2. Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§ 3.

1. Zespół mieści się w Legnicy przy ulicy Władysława Grabskiego 14/22.

§ 4.

1. Zespół działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, podejmując działania dla zapewnienia realizacji celów zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Szczegółowe zasady zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu wprowadzającym sposób prowadzenia kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji.

§ 5.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach będących w strukturze Zespołu jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania i przedstawia się następująco:
1) Gimnazjum na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej – 3 lata;
2) Technikum na podbudowie gimnazjum – 4 lata;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum – 3 lata;
4) uchylony;
5) uchylony;
6) Szkoła Policealna nr 2 na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej – 1-2 lata.

2. Uchylony.

§ 6.

1. W skład bazy Zespołu wchodzą następujące budynki i urządzenia:
1) budynek szkolny;
2) budynek szkolenia praktycznego;
3) basen i sala gimnastyczna;
4) boisko sportowe i zielona sala sportowa.

§ 7.

Szkic sytuacyjny działki szkolnej Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.§ 8

REKRUTACJA§ 8.

1. Uchylony.

2. Uchylony.

3. Uchylony.

4. Uchylony.

5. Uchylony.

6. Uchylony.

7. Uchylony.

8. Uchylony.

9. Uchylony.

10. Uchylony.

11. Rekrutacji do oddziałów sportowych gimnazjum dokonuje się spośród zawodników piłkarskich klubów sportowych po spełnieniu następujących warunków:
1) bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ministerstwo Sportu i Turystyki;
3) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.

12. Zasady rekrutacji uczniów podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.

13. Uchylony.

14. Uchylony.

15. Uchylony.§ 9

CELE I ZADANIA§ 9.

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie „O Systemie oświaty” oraz przepisach wykonawczych do niej.

2. We wszystkich oddziałach młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu realizowany jest szkolny program wychowania i profilaktyki (szczegółowe zadania są zawarte w corocznym planie pracy). Na pierwszym spotkaniu z rodzicami (w każdym roku szkolnym) wychowawca klasy przedstawia rodzicom założenia programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. Zapoznaje z tymi zagadnieniami uczniów na zajęciach wychowawczych.

3. Zespół zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Zespół respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

4. Przygotowuje człowieka stale aktywnego zawodowo, zdolnego podążyć w życiu zawodowym za postępem techniki i technologii, o dobrym „bazowym” przygotowaniu tak ogólnym, jak i zawodowym, do wielokrotnej zmiany rodzaju wykonywanej pracy.

5. Realizuje zadania w zakresie wyposażenia uczniów w niezbędne wiadomości i umiejętności poprzez:
1) nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych zgodnie z podstawą programową i planami nauczania dla poszczególnych specjalności;
2) odpowiedni dobór metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów;
3) odpowiednio wyposażone pracownie;
4) realizację praktyk zawodowych w zakładach zapewniających ich prawidłowy przebieg;
5) przygotowanie uczniów technikum i klas zawodowych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie;
6) przygotowanie uczniów klas technicznych do egzaminów maturalnych i studiów w wyższych uczelniach.

6. Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez:
1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych;
3) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych oraz w zawodach sportowych.

7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań, stosownie do warunków Zespołu i wieku ucznia poprzez:
1) zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3) realizowanie programu wychowawczego i profilaktyki;
4) współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów.

8. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, współpracuje również z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom.

9. Sposoby i formy realizacji celów i zadań Zespołu:
1) realizowanie ramowych planów nauczania;
2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
3) realizowanie praktycznej nauki zawodu;
4) realizowanie praktyki zawodowej;
5) rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka;
6) wczesne wykrywanie zaburzeń oraz trudności wychowawczych i zapobieganie ich rozwojowi;
7) pomoc rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych.

10. Zespół zapewnia wszystkim uczniom korzystanie z dostępnych pomieszczeń bazy Zespołu.§ 16.

§ 16.

1. W zakresie zadań opiekuńczych Zespół:
1) udziela doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych z funduszy Rady Rodziców oraz współdziała z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie pomocy materialnej;
2) zapewnia opiekę młodzieży dojeżdżającej poprzez odpowiednio zorganizowaną pracę świetlicy;
3) zapewnia opiekę pedagoga szkolnego;
4) zapewnia opiekę psychologa szkolnego;
5) organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych;
6) zapewnia opiekę na terenie Zespołu i w czasie wycieczek szkolnych.

2. W zakresie przestrzegania przepisów bhp:
1) nauczyciele i wychowawcy są zapoznawani z przepisami prawa w zakresie przestrzegania zasad bhp;
2) w każdym roku szkolnym jedno z posiedzeń rady pedagogicznej jest poświęcone analizie zadań w zakresie przestrzegania wymienionych przepisów, analizie wypadków, które miały miejsce w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, zarówno obowiązkowych jak i pozalekcyjnych;
3) w przypadku uchybień wydawane są zalecenia przez Dyrektora Zespołu;
4) przed realizacją wycieczki każdy prowadzący jest zobowiązany do przeprowadzenia pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa, sporządzana jest również karta wycieczki;
5) w zakresie przestrzegania przepisów p.poż.- oznakowane są drogi ewakuacyjne, umieszczone są instrukcje dotyczące postępowania w czasie zagrożenia Zespołu pożarem, organizowane są alarmy ewakuacyjne;
6) celem zachowania zasad bhp w pracowniach znajdują się regulaminy korzystania z ich urządzeń;
7) w Zespole jest specjalista do spraw bhp oraz społeczny inspektor pracy – funkcje te pełnią pracownicy Zespołu.

§ 10 - § 15.

§ 10.

1. W kwestii swobód religijnych Zespół organizuje naukę religii na życzenie rodziców/prawnych opiekunów lub samych uczniów pełnoletnich.

2. Do realizacji nauki religii Zespół zatrudnia zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczycieli religii, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

3. Zespół respektuje prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów i prowadzenia na terenie Zespołu organizacji o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym.

4. Dla uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie lub którzy sami wyrażają takie życzenie, Zespół umożliwia prowadzenie lekcji etyki w oparciu o programy dopuszczane do użytku szkolnego.

§ 11.

Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.

§ 12.

1. Zespół realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów:
1) zapoznaje z rozporządzeniem w tej sprawie rodziców, uczniów, nauczycieli oraz wszystkie organy Zespołu;
2) uwzględnia zawarte w nich prawa uczniowskie;
3) przestrzega wymienionych w rozporządzeniu postanowień i terminów.

2. Zapoznaje uczniów klas kończących technikum z blokami programowymi z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym oraz tematyką zagadnień z przedmiotów zawodowych wchodzących w zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

§ 13.

1. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa oparty na:
1) przekazywaniu informacji o możliwościach dalszego kształcenia;
2) spotkaniach z przedstawicielami innych placówek;
3) uczestnictwie w „Dniach otwartych” szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni.

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia organizuje wychowawca klasy zgodnie z potrzebami uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.

3. Współpracę z instytucjami świadczącymi poradnictwo nawiązuje pedagog szkolny i odpowiada za jej jakość.

§ 14.

1. Zespół stwarza możliwości pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną lub niedostosowaną społecznie
1) respektuje opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej;
2) otacza uczniów indywidualną opieką nauczycieli, wychowawców i pedagoga Zespołu.

2. Pracą w tym zakresie zajmuje się Zespół Wychowawczy, którego podstawową działalnością jest opieka nad uczniami.

§ 15.

Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz umożliwia się im przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach.§ 17. - § 19.

§ 17.

1. Zespół umożliwia uczniowi bezpieczny pobyt na terenie szkoły poprzez:
1) równomierne obciążanie uczniów zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi w poszczególnych dniach tygodnia oraz ich zróżnicowanie w każdym dniu;
2) zapewnienie opieki w czasie pobytu ucznia w szkole oraz w trakcie imprez i uroczystości pozaszkolnych;
3) umieszczenie planów ewakuacji w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu szkoły;
4) zapewnienie właściwego oświetlenia;
5) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają uczniowie, do wymagań ergonomii;
6) możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej;
7) możliwość korzystania z czytelni;
8) kontrolę osób obcych wchodzących na teren szkoły;
9) współpracę ze strażą miejską i policją;
10) współpracę z rodzicami w celu wymiany informacji dotyczących zagrożeń;
11) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1, Centrum Terapii Młodzieżowej oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;
12) współpracę z „Monarem” w zakresie profilaktyki uzależnień;
13) wprowadzenie programów edukacyjnych i rozprowadzanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych w ramach współpracy z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w Legnicy;
14) zapewnienie uczniowi uległemu wypadkowi opieki, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

§ 18.

1. Każdy oddział klasowy jest powierzony opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie. W miarę możliwości Zespół stara się, aby wychowawca pełnił opiekę przez pełny cykl kształcenia danego oddziału.

2. Rada Rodziców danej klasy może wnioskować do Dyrektora Zespołu o zmianę wychowawcy, po wcześniejszym zebraniu rodziców danej klasy, którzy podejmują uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy stanu uprawnionych do głosowania. Pisemny wniosek rodziców powinien zawierać uzasadnienie precyzujące zarzuty pod adresem wychowawcy. Następnie Dyrektor powołuje zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców, przewodniczący klasy Rady Rodziców, wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Zespołu. Wniosek rodziców oraz wyniki badań zespołu prezentowane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która w głosowaniu tajnym podejmuje ostateczną uchwałę.

§ 19.

Uchylony.

§ 20. - § 21.

ORGANY§ 20.

1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski;
5) uchylony.

2. Organ prowadzący udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu do działania jednoosobowego w zakresie zwykłego zarządu.

§ 21.

Organ: Dyrektor Zespołu

1. We właściwości rzeczowej Dyrektora Zespołu, określającej zakres jego działalności, wchodzą w szczególności sprawy obejmujące:
1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w trybie odrębnych przepisów;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Zespołu;
4) realizację uchwał rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, z zastrzeżeniem podjęcia tychże uchwał w ramach ustawowych uprawnień organów;
5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu;
6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
7) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji uczniów do Zespołu oraz nadzorowanie postępowania powołanej przez siebie komisji rekrutacyjnej;
8) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreśleń ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie;
9) podejmowanie decyzji w sprawie:
a) zwolnienia ucznia z nauki określonych przedmiotów na podstawie obowiązujących przepisów;
b) skreślenia ucznia z listy uczniów, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Zespołu;
c) zawieszenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
d) przeniesienia ucznia Gimnazjum do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty;
10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
11) określanie kompetencji pracowników i ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów;
12) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu;
13) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień;
14) powiadamianie organu prowadzącego szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz sposobie ich realizacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń.

2. Dyrektor Zespołu wykonuje zadania określone w § 21 ust. 1 pkt 12-13 we współpracy z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

3. W sprawach, o których mowa w § 21 ust.1 pkt 1-11, Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu odrębnych przepisów.

4. Dyrektor Zespołu odpowiada przed Kuratorem Oświaty i Organami Miasta Legnica za:
1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad młodzieżą;
2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Zespołu i podczas zajęć organizowanych przez Zespół oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu;
4) celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnianych na działalność Zespołu;
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;
6) zabezpieczenie obiektu przed kradzieżami i włamaniami;
7) realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.§ 23.

§ 23.

Organ: Rada Rodziców

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z:
1) Dyrektorem Zespołu;
2) Radą Pedagogiczną;
3) Samorządem Uczniowskim;
4) samorządem lokalnym miasta.

2. Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który określa:
1) strukturę wewnętrzną;
2) tryb pracy i podejmowanie uchwał;
3) zasady wydawania funduszy Rady Rodziców;
4) postanowienia końcowe.

3. Rada Rodziców jest wybierana w wyborach bezpośrednich na zebraniu ogólnym rad klasowych spośród ich członków.

4. Kadencja Rady Rodziców trwa 5 lat.

5. Kompetencje Rady Rodziców:
1) występowanie do dyrektora i innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki i wychowania;
3) opiniowanie zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
4) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
5) opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.
6. Prezydium Rady organizuje zebranie ogólne wszystkich członków co najmniej raz w ciągu roku szkolnego.

7. Zadania Rady Rodziców:
1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Zespołu;
2) współudział w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Zespołu;
3) współpraca ze środowiskiem, zakładami pracy;
4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
5) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Zespołu;
6) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
7) uczestniczenie w planowaniu wydatków Zespołu;
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Zespołu;
9) pozyskiwanie pomocy na rzecz prac remontowych, konserwacyjnych i naprawczych na terenie Zespołu;
10) udzielanie pomocy finansowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

8. Dyrektor Zespołu może zawiesić wykonanie uchwały Rady Rodziców w przypadku jej sprzeczności z przepisami:
1) prawnymi;
2) szkolnymi;
3) interesem Zespołu;
w terminie nie późniejszym aniżeli 7 dni i przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez organ prowadzący Zespół.

9. Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje Ogólne Zebranie Rad Klasowych Rodziców Zespołu.

10. W zebraniach Rady Rodziców za zgodą jej Przewodniczącego mogą uczestniczyć uczniowie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

11. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Rady Rodziców:
1) opracowanie planu finansowego Rady Rodziców na dany rok szkolny;
2) określenie sposobu i zasad gromadzenia własnych funduszy;
3) wykorzystywanie ich między innymi na:
a) pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
b) nagrody dla uczniów i klas wyróżniających się w nauce i pracy społecznej;
c) rzecz Zespołu w zakresie realizacji zadań wynikających z jej funkcjonowania, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych;
4) środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone na koncie wyznaczonego banku;
5) Rada Rodziców dysponuje pogotowiem kasowym, zabezpieczonym zgodnie z przepisami;
6) za prawidłowość gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrektor Zespołu w zakresie posiadanych uprawnień.

12. W oddziałach Zespołu funkcjonują rady klasowe rodziców. Zadania rad klasowych rodziców:
1) opracowywanie planu pracy na dany rok szkolny ze szczególnym uwzględnieniem:
a) form pomocy w pracy wychowawczo - opiekuńczej wychowawcy oddziału;
b) form i sposobów realizacji działalności kulturalnej klasy;
c) udział rodziców w imprezach organizowanych przez uczniów klasy;
2) wnioskowanie do Rady Rodziców w sprawie udzielania doraźnej pomocy materialnej uczniom;
3) wykonywanie nieskomplikowanych prac remontowych, konserwacyjnych na rzecz Zespołu;
4) współdziałanie z wychowawcą klasy, samorządem klasowym.

§ 22.

§ 22.

Organ: Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół Budowlanych w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole, bez względu na wymiar czasu pracy;
2) katecheci i księża prowadzący zajęcia z religii.

3. Ponadto w zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej:
1) przedstawiciele szkolnej służby zdrowia;
2) przedstawiciele Rady Rodziców;
3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego;
4) Rzecznik Praw Uczniowskich;
5) przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w każdym semestrze w związku z podjęciem uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;
4) oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
1) przewodniczącego rady;
2) organu prowadzącego Zespół oraz organu pełniącego nadzór pedagogiczny;
3) co najmniej członków Rady Pedagogicznej.

7. Zadania przewodniczącego Rady Pedagogicznej:
1) przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej;
2) zawiadomienie członków Rady o terminie i porządku zebrania na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem:
a) na piśmie w księdze zarządzeń;
b) poprzez umieszczenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń;
3) przedstawienie Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym:
a) wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;
b) informacji o działalności Zespołu.

8. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczych Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy;
3) udzielanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne i promocję ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązującego zajęcia edukacyjnego, z zachowaniem obowiązujących przepisów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
6) uchwalenie Statutu Zespołu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów z przyczyn określonych w Statucie;
8) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole. Organ prowadzący Zespół lub Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej;
9) występowanie z wnioskiem do dyrektora, organu prowadzącego Zespół w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
10) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu oraz może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jego dyrektora lub innego nauczyciela;
11) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Zespołu;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) arkusz organizacyjny Zespołu oraz wynikające z niego zakresy obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny;
4) wnioski Dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli;
5) kandydatów do powierzania im funkcji kierowniczych w Zespole jak i odwołania ich;
6) kandydata do powierzenia mu funkcji dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych, ustalonego przez organ prowadzący Zespół, w przypadku gdy do konkursu na Dyrektora nikt się nie zgłosił lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
7) powierzenie przedłużenia funkcji Dyrektora na kolejne 5 lat (po upływie pierwszych 5 lat po konkursie na to stanowisko);
8) informacje o działalności Zespołu;
9) plan pracy Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
10) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
11) zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
12) szczególne warunki realizacji projektów edukacyjnych.

10. Dyrektor Zespołu ma obowiązek wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

11. Wybrany zespół spośród członków Rady Pedagogicznej przygotowuje projekt Statutu Zespołu, jego zmiany i przedstawia Radzie Pedagogicznej celem podjęcia uchwały.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.§ 24. - § 25.

§ 24.

Organ: Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów Zespołu.

2. W Zespole działa Samorząd Uczniowski gimnazjum i Samorząd Uczniowski szkół ponadgimnazjalnych, zwane dalej „Samorządem”.

3. Samorząd Uczniowski stanowi reprezentację samorządów klasowych i wszystkich samorządów poszczególnych typów szkół.

4. Zasady wybierania lub działania organów samorządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) organizacji życia szkolnego, które umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
2) opiniowania Statutu Zespołu;
3) opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki;
4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) informowania wszystkich członków społeczności Zespołu o swoich programach, opiniach; problemach przy pomocy różnego rodzaju informacji, ulotek wydawanych na szkolnym urządzeniu kopiującym;
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;
7) wyboru nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna Samorządu;
8) organizowania pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
9) rozstrzygania sporów między uczniami;
10) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami;
11) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

7. Wnioski w sprawach określonych w ust. 6 Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Zespołu.

8. Struktura Samorządu Uczniowskiego.
1) wszyscy uczniowie są członkami Samorządu;
2) najwyższą władzą Samorządu jest Zebranie Samorządów Klasowych;
3) w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący;
b) z-ca przewodniczącego;
c) sekretarz;
d) skarbnik;
e) przewodniczący samorządów klasowych poszczególnych szkół.

9. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

10. Wybory do Samorządu odbywają się we wrześniu danego roku szkolnego.

11. Samorząd ustala na każdy rok szkolny plan swojej pracy.

12. Do najważniejszych zadań Samorządu należy:
1) współudział w opracowywaniu harmonogramu imprez szkolnych;
2) organizacja wybranych imprez:
a) konkursów;
b) spotkań;
c) innych, związanych z ceremoniałem szkolnym.

13. W ramach Samorządu Uczniowskiego działa wybierany w powszechnych wyborach Rzecznik Praw Uczniowskich zwany dalej „Rzecznikiem”.
1) kadencja trwa jeden rok;
2) Rzecznik za zgodą Rady Pedagogicznej ma prawo uczestniczyć w zebraniach klasyfikacyjnych przy:
a) omawianiu zagadnień wychowawczo-opiekuńczych Zespołu;
b) ocenie działalności Samorządu Uczniowskiego;
3) zadania Rzecznika:
udział w rozstrzyganiu sporów i konfliktów w sprawach:
a) przestrzegania przez uczniów i nauczycieli zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
b) przestrzegania zasad zawartych w Statucie, a w szczególności zasad w zakresie poszanowania godności osobistej uczniów;
c) informowanie Dyrektora Zespołu, rady pedagogicznej o zaistniałych sporach między:
- nauczycielami – uczniami;
- uczniami – uczniami.

14. Samorząd posiada swojego opiekuna, którego zadania polegają między innymi na:
1) zapewnieniu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu warunków do samodzielnej działalności uczniów;
2) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli, Dyrektora Zespołu;
3) informowanie członków Samorządu o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
4) umożliwienie swobodnego kontaktu z innymi organami Zespołu.

§ 25.

1. Wszelkie powstałe spory kompetencyjne pomiędzy organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor na podstawie ich właściwości rzeczowej określonej przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, Dyrektor zleca załatwienie sprawy bądź prowadzenie sprawy będącej przedmiotem sporu – wskazanemu przez siebie organowi, przy zastosowaniu analogii lub odpowiedniego zastosowania przepisów prawa.

3. Spory kompetencyjne powstałe między Dyrektorem a pozostałymi organami Zespołu rozstrzyga organ prowadzący lub organu sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od ich zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

4. Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 26.- § 27.

ORGANIZACJA PRACY§ 26.

Organizacja roku szkolnego.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

2. Zespół organizuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

3. W organizacji roku szkolnego uwzględnia się terminy praktyk zawodowych uczniów technikum.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Zespołu w wyznaczonym przez organ prowadzący Zespół terminie wg następujących zasad:
1) arkusz organizacyjny jest sporządzony na podstawie obowiązujących planów nauczania i planu finansowego Zespołu;
2) w arkuszu organizacyjnym zamieszcza się:
a) liczbę i dane osobowe pracowników Zespołu;
b) liczbę stanowisk kierowniczych;
c) liczbę przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych form pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych Zespołowi przez organ prowadzący Zespół;
d) ilość godzin przewidzianych do realizacji przez nauczyciela.

§ 27.

Organizacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych, praktycznej nauki zawodu określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy:
1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym;
2) godzina lekcyjna trwa 45 minut;
3) godzina zajęć praktycznych w zakładach, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu trwa 55 minut;
4) godziny pracy przedzielone są przerwami międzylekcyjnymi, których czas trwania określa rada pedagogiczna i odrębne przepisy.

2. Podział klas na grupy uzależniony jest od środków finansowych przekazywanych Zespołowi przez organ prowadzący Zespół oraz przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

3.Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne prowadzone są w Zespole poza systemem klasowo- lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych.

4. W Zespole jest realizowany program edukacji kulturalnej:
1) w ramach jego funkcjonowania każdy oddział w trakcie całego cyklu kształcenia winien zrealizować:
a) wycieczkę krajoznawczą;
b) pobyt w teatrze lub kinie;
c) udział w koncercie;
d) zwiedzanie muzeum;
e) zwiedzanie galerii malarstwa, grafiki itp;
f) poznanie zabytków własnego miasta i regionu;
2) w realizacji wymienionego „programu” z wychowawcą oddziału współdziałają:
a) świetlica szkolna;
b) rada klasowa rodziców.

5. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne są finansowane ze środków budżetowych lub pozabudżetowych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

6. Na wniosek lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna.

7. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

8. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

9. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,


w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

10. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.

11. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, a nauka pływania do 15 uczniów.

12. Zespół prowadzi oddziały sportowe. Szkolenie prowadzone jest w zakresie piłki nożnej.

13. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla gimnazjum.

14. Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych prowadzone są według programów szkolenia sportowego i dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

15. Uczniowie oddziałów sportowych, którzy ze względu na czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

16. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się do oddziałów działających na zasadach ogólnych.

17. Uchylony.

18. Uchylony.

19. Uchylony.§ 32. - § 33.

§ 32.

1. W Zespole działa świetlica, która jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą działalności Zespołu.

2. Zespół zapewnia świetlicy warunki do rozwijania jej działalności.

3. Zadania świetlicy.
1) opieka nad młodzieżą w zakresie organizacji czasu wolnego;
2) organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych;
3) współpraca z ośrodkami kulturalnymi miasta i województwa;
4) przygotowanie uczniów do międzyszkolnych konfrontacji artystycznych;
5) gromadzenie taśm wideo i CD z zakresu dydaktyki i wychowania;
6) prowadzenie Kroniki Zespołu i rejestru jego osiągnięć;
7) realizacja pozostałych zajęć wynikających z rocznego planu pracy.

§ 33.

1. Formy współdziałania z rodzicami obejmują w szczególności:
1) przedstawienie rodzicom zadań, zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole, wchodzącej w skład Zespołu;
2) zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
3) przekazywanie w formie ustnej i pisemnej rzetelnej informacji na temat dziecka – jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) ułatwianie rodzicom uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
5) zgłaszanie dyrektorowi uwag dotyczących Zespołu, nauczycieli i wychowawców klas.

2. Spotkania z rodzicami organizowane są według ustalonego harmonogramu w uzgodnieniu z Radą Rodziców wchodzącą w skład Zespołu i Dyrektorem Zespołu.

§ 28. - § 29.

§ 28.

Na terenie Zespołu mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem jest działalność wychowawcza. Zgodę na prowadzenie innych organizacji i stowarzyszeń wyraża Dyrektor Zespołu po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

§ 29.

1. Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz prawa i obowiązki z tego wynikające, określają odrębne przepisy.

2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

3. Zgodnie z planami nauczania uczniowie Zespołu odbywają zajęcia praktyczne w zakładach i przedsiębiorstwach spełniających wymogi szkoleniowe oraz na terenie obiektów szkolnych.

4. Celem zajęć praktycznych jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta.

5. Okres prowadzenia zajęć praktycznych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobywanych umiejętności określają ramowe plany nauczania dla danego zawodu.

6. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadający w tym celu przygotowanie pedagogiczne.

7. Zakłady i przedsiębiorstwa ponoszą pełną odpowiedzialność za stworzenie odpowiednich warunków do odbywania zajęć praktycznych, szczególnie w zakresie bhp i p.poż.

8. Celem zapewnienia właściwej realizacji programu zajęć praktycznych Zespół współdziała z zakładami i przedsiębiorstwami w zakresie:
1) organizacji i właściwej realizacji programu zajęć praktycznych;
2) korelacji przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych;
3) wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z kształtowania umiejętności uczniów Zespołu;
4) pokazowych instruktaży;
5) konkursów zawodoznawczych;
6) rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów lub spornych sytuacji.
9.Nadzór nad właściwym przebiegiem zajęć praktycznych pełni wicedyrektor Zespołu/ kierownik szkolenia praktycznego w oparciu o regulamin praktycznej nauki zawodu.

10. Kontrole zajęć praktycznych są przeprowadzane zgodnie z opracowanym harmonogramem przez:
1) kierownictwo szkolenia praktycznego;
2) dyrekcję Zespołu.

11. Uczniowie w cyklu kształcenia odbywają praktyki zawodowe.

12. Podstawą organizowania praktyki zawodowej jest umowa zawierana między Zespołem a zakładem pracy.

13. Czas trwania praktyki jest określony planem nauczania i jej programem.

14. Praktyki są organizowane w czasie roku szkolnego.

15. Prowadzone są pod kierunkiem opiekuna praktyk - pracownika tych zakładów oraz wyznaczonego nauczyciela teorii.

16. Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonym przez ucznia dzienniczku praktyki wraz z oceną uzyskanych wyników.

17. Nadzór nad właściwą organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje wicedyrektor Zespołu/ kierownik szkolenia praktycznego oraz wyznaczeni nauczyciele.§ 30. - § 31.

§ 30.

1.Zespół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, ponadto:
1) Dyrektor Zespołu przydziela odbywającemu praktykę opiekuna z ramienia rady pedagogicznej;
2) ustala sposób realizacji programu praktyki.

§ 31.

1. Zespół spełnia określone zadania wychowawcze i opiekuńcze, tworząc warunki do funkcjonowania biblioteki, świetlicy, sklepiku oraz umożliwia uczniom korzystanie z opieki medycznej, psychologicznej i materialnej.

2. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji. Biblioteką kieruje nauczyciel-bibliotekarz.

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni w szkole następujące funkcje:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, innych bibliotek;
c) kształtowanie kultury czytelniczej;
d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki;
e) kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości;
f) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
g) pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem szkolnym w określaniu przyczyn trudności w nauce;
b) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów;
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych;
d) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów;
b) zapewnienie pomocy w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

4. Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
b) rozmowy z czytelnikami o książkach;
c) realizację przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w każdej klasie poprzez lekcje biblioteczne w bibliotece i wycieczki do innych bibliotek;
d) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelniczym uczniów (raz w semestrze) na posiedzeniu rady pedagogicznej;
e) prowadzenie propagandy wizualnej: wystawki książek, informacje o nowościach książkowych;

2) w zakresie prac organizacyjnych:
a) gromadzenie zbiorów;
b) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c) opracowanie biblioteczne zbiorów: opracowanie techniczne, klasyfikacja, katalogowanie;
d) selekcję zbiorów;
e) konserwację zbiorów;
f) organizację warsztatu informacyjnego: wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów;
g) udostępnianie uczniom podręczników wielokrotnego użycia.

5. Biblioteka prowadzi działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu.

6. Pozostałe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli-bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

§ 34. - § 35.

PRACOWNICY§ 34.

1. W Zespole zatrudnia się:
1) wicedyrektorów;
2) nauczycieli;
3) pracowników ekonomicznych i administracyjnych;
4) pracowników obsługi.

2. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu mają prawo zrzeszania się w związkach zawodowych oraz prawo przynależności do dowolnych organizacji społecznych.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

4. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.

5. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

6. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu, utrzymanie obiektów Zespołu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków ustala Dyrektor Zespołu.

7. Wszyscy pracownicy Zespołu mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczniów na terenie Zespołu.

§ 35.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektorów Zespołu.

1. W Zespole utworzone są stanowiska wicedyrektorów, które wynikają z ilości oddziałów klasowych wchodzących w skład Zespołu.

2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii:

1) rady pedagogicznej;
2) organu prowadzącego Zespół.

3. Zadania wicedyrektora.
Przejęcie na siebie części zadań Dyrektora Zespołu, w szczególności:
1) pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w Zespole;
2) przygotowanie projektów dokumentów programowo-organizacyjnych Zespołu:
a) rocznego planu pracy Zespołu w części dotyczącej przydzielonych w zakresie czynności szkół;
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;
c) harmonogramu imprez szkolnych;
3) informacji o stanie pracy szkół i innych komórek przydzielonych mu w zakresie obowiązków służbowych;
4) organizowanie i koordynowanie bieżącego toku działalności pedagogicznej przydzielonych szkół oraz zespołów działających w ramach Rady Pedagogicznej;
5) utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji Zespołu z rodzicami/prawnymi opiekunami przydzielonych mu szkół i ich klas;
6) przyjmowanie tych rodziców/prawnych opiekunów i udzielanie odpowiedzi na ich postulaty, skargi a także załatwianie ich;
7) współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
8) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w przydzielonych typach szkół;
9) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad Zespołem wg harmonogramu;
10) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w Zespole;
11) terminowe realizowanie uchwał i wniosków rady pedagogicznej;
12) realizacja obowiązkowego wymiaru zajęć wynikających z pełnienia funkcji wicedyrektora;
13) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
14) inspirowanie wśród nauczycieli sobie podległych form pracy innowacyjnej;
15) egzekwowanie od pracowników zasad przestrzegania etyki zawodowej;
16) realizowanie zadań zawartych w zakresie obowiązków służbowych oraz zleconych przez Dyrektora Zespołu lub organ nadzorujący Zespół związanych z wymogami statutowymi Zespołu.

4. Uprawnienia wicedyrektora:
1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Zespołu nauczycieli podległych mu szkół, nauczycieli-wychowawców, przewodniczących zespołów przedmiotowych, zespołów działających w ramach rady pedagogicznej przydzielonych wicedyrektorowi w zakresie czynności obowiązkowych;
2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad Zespołem a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora, ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w przydzielonych mu typach szkół oraz wychowawczo-opiekuńczych w całym Zespole;
4) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli i wychowawców;
5) ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednio przełożonym;
6) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor Zespołu oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

5. Odpowiedzialność wicedyrektora.
Jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed Dyrektorem Zespołu, radą pedagogiczną i organem prowadzącym Zespół odpowiada za:
1) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych przydzielonych mu typów szkół;
2) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;
3) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym;
4) dyscyplinę pracy podległych mu nauczycieli;
5) realizację zadań wynikających z planu pracy Zespołu, programów i harmonogramów z niego wynikających;
6) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego Zespołu podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy Dyrektora oraz bieżącego nadzoru nad Zespołem;
7) terminowość i rzetelność w opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji wynikającej z pełnienia swojej funkcji;
8) uchylony;
9) terminowość i rzetelność naliczania godzin ponadwymiarowych dla podległych nauczycieli;
10) właściwe pod względem formalnym i merytorycznym podpisywanie dokumentów (w czasie nieobecności w Zespole Dyrektora).§ 38. - § 39.

§ 38.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pedagoga Zespołu.

1. Pedagog podlega służbowo Dyrektorowi Zespołu.

2. Pedagoga Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

3. Zadania pedagoga szkolnego:
1) kierowanie pracą Zespołu Wychowawczego w Zespole;
2) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie spraw wychowawczych;
3) realizacja zadań wynikających z planu pracy Zespołu (szczególnie planu wychowawczego);
4) udzielanie porad i pomocy rodzicom/prawnym opiekunom ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych;
5) opieka nad uczniami:
a) skierowanymi z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
b) niedostosowanymi społecznie;
c) drugorocznymi;
d) sierotami i półsierotami;
6) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
7) współudział w opracowywaniu planów i programów Zespołu w zakresie wychowania;
8) organizowanie różnych form terapii zajęciowej z uczniami z objawami niedostosowania społecznego;
9) udzielanie porad uczniom w zakresie:
a) rozwiązywania konfliktów rodzinnych;
b) rozwiązywania trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
10) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom:
a) opuszczonym i osieroconym;
b) z rodzin patologicznych;
c) z rodzin wielodzietnych;
d) chorym, odbywającym leczenie;
11) współpraca z Sądem w zakresie pomocy rodzinom zdemoralizowanym i zaniedbanym środowiskowo;
12) współpraca ze szkolną służbą zdrowia;
13) współpraca z koordynatorem ds. bezpieczeństwa, psychologiem i wychowawcami klas;
14) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie organizowanych zajęć i spotkań;
15) pełnienie funkcji mediatora.

4. Uprawnienia pedagoga szkolnego:
1) występowanie o informacje i opinie w sprawie uczniów do szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów dziecka;
2) występowanie z wnioskami w sprawie nagradzania i wyróżniania uczniów;
3) wnioskowanie do rady pedagogicznej w sprawie udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub trudności adaptacyjne;
4) występowanie z wnioskami w sprawie pomocy materialnej dla uczniów do ośrodków pomocy społecznej.

5. Odpowiedzialność pedagoga szkolnego - odpowiada za:
1) dokładne rozpoznanie sytuacji wychowawczej w Zespole;
2) terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z przydzielonych czynności;
3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
4) pedagogizację rodziców/prawnych opiekunów uczniów Zespołu;
5) skutki wypadków wynikających z niewłaściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie organizowanych przez siebie zajęć i spotkań.

§ 39.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność psychologa Zespołu.

1. Psycholog podlega służbowo Dyrektorowi Zespołu.

2. Psychologa Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

3. Zadania psychologa szkolnego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli;
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
6) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie organizowanych zajęć i spotkań.

4. Uprawnienia psychologa Zespołu:
1) występowanie o informacje i opinie dotyczące uczniów do różnych jednostek wspomagających rozwój dzieci i młodzieży;
2) występowanie z wnioskami w sprawie nagradzania i wyróżniania uczniów;
3) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej w sprawie udzielania pomocy merytorycznej i psychologicznej uczniom.

5. Odpowiedzialność psychologa szkolnego – odpowiada za:
1) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań wynikających z przydzielonych czynności służbowych;
2) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej;
3) skutki wypadków wynikających z niewłaściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie organizowanych przez siebie zajęć i spotkań.

§ 36. - § 37.

§ 36.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela Zespołu.

1. Zadania nauczyciela:
1) realizacja programu nauczania i wychowania w oparciu o rozkład materiału zgodny z założeniami podstawy programowej;
2) wzbogacanie warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych Zespołu;
3) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
5) bezstronne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
6) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
7) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Zespole i przez instytucje wspomagające Zespół;
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
9) aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej, przestrzeganie jej regulaminu oraz wypełnianie jej uchwał i wniosków;
10) przestrzeganie we wszystkich postanowieniach Statutu Zespołu;
11) znajomość obowiązujących aktów prawnych;
12) zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy pozalekcyjnej;
13) wykonywanie czynności dodatkowych wynikających z realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Zespołu jak również wynikających z poleceń Dyrektora Zespołu.

2. Uprawnienia nauczyciela:
1) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
2) decydowanie o treści programu koła lub zespołu w przypadku jego prowadzenia;
3) decydowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;
4) opiniowanie wniosków w sprawie zachowania uczniów;
5) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

3. Odpowiedzialność nauczyciela.
Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu, organem prowadzącym Zespół oraz Kuratorium Oświaty za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
2) stan warsztatu pracy, sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
3) terminowość wykonywania zadań wynikających z planu pracy szkoły, programów oraz zarządzeń i poleceń Dyrektora;
4) wypadki i ich skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, na zajęciach praktycznej nauki zawodu i wycieczkach;
5) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;
6) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu, przydzielonych mu przez kierownictwo Zespołu a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

4. Nauczyciel ma obowiązek:
1) przestrzegania procedur interwencyjnych w sytuacjach trudnych wychowawczo;
2) wspomagania działań koordynatora do spraw bezpieczeństwa;
3) reagowania na przejawy agresji i lekceważenia obowiązków szkolnych;
4) zapewnienie opieki podczas przerw międzylekcyjnych;
5) stały nadzór w trakcie prowadzenia zajęć;
6) kontrola obecności uczniów na zajęciach;
7) powiadomienie Dyrektora Zespołu o wypadku ucznia.

§ 37.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy klasy.

1. Programowanie i organizowanie procesu wychowania w klasie, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do rozwoju, przygotowanie uczniów do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;
2) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami;
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;
4) koordynowanie pracy samorządu klasowego;
5) ścisłe współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków, z radą klasową rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców/prawnych opiekunów w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
6) współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców/prawnych opiekunów;
7) kierowanie pracami klasowego zespołu nauczycielskiego;
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy:
a) dziennika lekcyjnego;
b) arkuszy ocen;
c) dokumentacji wychowawczej;
d) uchylony;
e) świadectw szkolnych;
f) dzienników zajęć pozalekcyjnych.

2. Uprawnienia:
1) współdecydowanie z samorządem klasy, z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny lub okresy dłuższe;
2) prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy wychowawczej od dyrekcji Zespołu i innych instytucji wspomagających Zespół;
3) ustalanie oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie;
4) ustanawianie (przy współpracy z Radą Rodziców) własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
5) prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalnych komórek Zespołu, służby zdrowia i Dyrektora Zespołu.

3. Odpowiedzialność. Nauczyciele-wychowawcy ponoszą odpowiedzialność, o której mowa w § 37 ust.1, pkt 1-8 niniejszego Statutu, a oprócz tego:
1) służbowo przed Dyrektorem za osiąganie celów wychowawczych;
2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
3) za prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

4. Uchylony.§ 40. - § 41.

§ 40.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika szkolenia praktycznego Zespołu.

1. Kierownik szkolenia praktycznego podlega służbowo Dyrektorowi Zespołu.

2. Kierownika szkolenia praktycznego powołuje i odwołuje Dyrektor Zespołu.

3. Zadania kierownika szkolenia praktycznego:
1) organizacja i przebieg praktycznej nauki zawodu, zgodnie z ramowymi planami nauczania:
a) zajęć praktycznych;
b) praktyk zawodowych;
2) prowadzenie nadzoru pedagogicznego, sporządzanie sprawozdań, wniosków pokontrolnych w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych;
3) udzielanie nauczycielom i opiekunom praktyk porad w zakresie realizacji programu nauczania i prowadzenia dokumentacji;
4) organizowanie instruktaży pokazowych dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
5) uchylony;
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp w zakładach, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu oraz praktyki zawodowe a także nad przestrzeganiem ustawy „Kodeks Pracy” wobec pracowników młodocianych;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami.

4. Uprawnienie kierownika szkolenia praktycznego:
1) wydawanie zaleceń pokontrolnych nauczycielom praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych;
2) egzekwowanie wykonania przez zakłady pracy zaleceń i wniosków;
3) wnioskowanie o zawieszenie działalności szkoleniowej w placówkach, które nie wywiązują się z obowiązujących zadań zawartych w odrębnych przepisach;
4) wnioskowanie do kierownictwa zakładu w sprawie udzielania nagród, wyróżnień, kar w stosunku do nauczycieli praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk będących pracownikami zakładu;
5) ustalanie arkusza organizacyjnego praktyk i harmonogramu kontroli praktyk zawodowych i sposobu ich wykonywania.

5. Odpowiedzialność kierownika szkolenia praktycznego za:
1) realizację programów nauczania praktycznej nauki zawodu przez nauczycieli i opiekunów praktyk;
2) realizację arkusza organizacyjnego praktyk i harmonogramu kontroli praktycznej nauki zawodu;
3) terminowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do klasyfikacji semestralnej i rocznej a dotyczących kształcenia zawodowego;
4) kompletowanie, obieg, przekazywanie całokształtu dokumentacji związanej ze szkoleniem praktycznym młodzieży;
5) organizację stanowisk pracy w zakładach celem odbycia praktyk zawodowych uczniów;
6) bezpieczne warunki odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

§ 41.

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi Zespołu

1. Zadania pracowników ekonomicznych:
1) prowadzenie rachunkowości Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) dokonywanie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Zespołu;
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
4) dokonywanie kontroli wewnętrznych polegających na sprawdzaniu:
a) legalności dokumentów dotyczących spraw finansowych;
b) kasy - zasobów pieniężnych Zespołu;
c) stanu zapasów i kartotek Zespołu;
5) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poż;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zespołu, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7) ewidencjonowanie kosztów i wydatków z podziałem na pozycje paragrafów, uzgodnienia stanów z wyznaczonym bankiem;
8) prowadzenie indywidualnych kart podatkowych pracowników Zespołu i załatwianie ogółu spraw związanych z operacjami podatkowymi z Urzędem Skarbowym;
9) rzetelne sporządzanie list płac według aktualnych umów i innych dokumentów płacowych;
10) ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania i kont syntetycznych;
11) podejmowanie gotówki z banku, wpłacanie na podstawie zatwierdzonych dokumentów przez głównego księgowego i Dyrektora Zespołu.

2. Zadania pracowników administracji:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu;
2) prowadzenie spraw kancelaryjnych Zespołu;
3) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnień, zwolnień i ruchu służbowego;
4) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Zespołu;
5) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem zawodowym nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
6) prowadzenie sekretariatu Zespołu;
7) realizowanie zakupów wyposażenia materialnego Zespołu zgodnie z decyzjami Dyrektora;
8) zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku, urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego;
9) zabezpieczenie budynku Zespołu przed włamaniami i pożarem;
10) sporządzanie odpisów arkuszy ocen, duplikatów świadectw szkolnych.

3. Zadania pracowników obsługi:
1) utrzymywanie czystości i porządku w budynku Zespołu oraz przyległym terenie;
2) bieżące usuwanie wszelkich usterek w instalacjach i urządzeniach Zespołu;
3) naprawa sprzętu szkolnego znajdującego się w poszczególnych pracowniach i gabinetach.

Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi określają odrębne przepisy, na podstawie których opracowane są zakresy czynności dla w/w wymienionych.

§ 42.

§ 42.

1. W Zespole działają klasowe zespoły nauczycielskie doskonalące proces dydaktyczny i wychowawczy.

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy lub inny nauczyciel powołany przez Dyrektora.

3. W ciągu roku szkolnego zespoły odbywają zebrania, w zależności od realizacji założeń i potrzeb w tym zakresie.

4. Zadania zespołów:
1) korelowanie treści przedmiotowych;
2) podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie realizacji programów nauczania;
3) opracowanie zestawu podręczników i materiałów pomocniczych służących do realizacji programów nauczania;
4) współdziałanie nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w danym oddziale.

5. Uprawnienia zespołów:
1) występowanie z wnioskami do rady pedagogicznej, Dyrektora Zespołu w zakresie działań pedagogicznych i wychowawczych;
2) wnioskowanie do rady pedagogicznej w sprawie przydziału zadań poszczególnym jej członkom z zakresu prowadzenia doradztwa pedagogicznego

. 6. Odpowiedzialność za:
1) prawidłową i terminową realizację zadań;
2) tematykę, formy i metody przeprowadzonych zebrań;
3) pomoc i organizację otwartych lekcji koleżeńskich nauczycieli.

7. Dyrektor Zespołu może powołać zespoły nauczycielskie:
1) przedmiotów humanistycznych;
2) języków obcych;
3) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
4) przedmiotów zawodowych;
5) wychowania fizycznego.

8. Zespoły nauczycielskie działają według opracowanych planów pracy. Zebrania zespołów są protokołowane.§ 43

§ 43

1. W Zespole funkcjonuje zespół wychowawczy:
1) klas gimnazjalnych;
2) klas ponadgimnazjalnych.

2. Skład Zespołu Wychowawczego:
1) pedagog Zespołu – przewodniczący;
2) psycholog;
3) opiekunowie Samorządu Uczniowskiego;
4) wychowawcy klas;
5) pielęgniarka szkolna;
6) przedstawiciel Rady Rodziców;
7) dyrektor Zespołu.

3. Zadania Zespołu Wychowawczego:
1) analiza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej;
2) pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej (w oparciu o obowiązujące przepisy);
3) realizacja zadań w zakresie:
a) niedostosowania społecznego uczniów;
b) adaptacji uczniów klas pierwszych;
c) rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych;
4) pomoc wychowawcom klas w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych;
5) poradnictwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców/prawnych opiekunów;
6) określanie kryteriów doboru schludnego stroju szkolnego;
7) określanie zasad oceny – punktowania zachowania uczniów.

4. Uprawnienia Zespołu Wychowawczego:
1) wnioskowanie do instytucji pomocy społecznej, Rady Rodziców o przyznawanie doraźnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych;
2) wnioskowanie o pomoc sądu w drastycznych sytuacjach rodzinnych uczniów;
3) występowanie do Dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu we wszystkich sprawach uczniowskich.

5. W Zespole działa koordynator do spraw bezpieczeństwa wybierany i mianowany przez Dyrektora Zespołu.

6. Zadania koordynatora:
1) zapobieganie agresji i przemocy w Zespole;
2) wypracowanie procedur interwencyjnych;
3) tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu trudnych i konfliktowych sytuacji.

7. Koordynator współpracuje z mediatorem, może tworzyć zespół zadaniowy.§ 44.

UCZNIOWIE§ 44

Prawa i obowiązki ucznia.

1. Uczniowie mają prawo do:
1) znajomości swoich praw;
2) poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia i własności osobistej;
3) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce – jawności w ocenianiu;
4) zgodnego z zasadami higieny rozkładu zajęć lekcyjnych;
5) znajomości programu nauczania z poszczególnych przedmiotów i sposobów jego realizacji - form kontroli jego znajomości, wymagań, jakim będą musieli sprostać;
6) informacji o planowanej przez nauczyciela ocenie semestralnej, rocznej – zgodnie z terminami wynikającymi z zasad oceniania, promowania i klasyfikowania;
7) wnoszenia wniosków, uwag, skarg we wszystkich sprawach uczniowskich do Rzecznika Praw Uczniowskich;
8) uzyskiwania doraźnej pomocy materialnej z funduszy Rady Rodziców, zgodnie z jej postanowieniami w tej sprawie;
9) opieki wychowawczej ze strony wychowawcy, nauczycieli oraz poszczególnych organów Zespołu;
10) bezpieczeństwa podczas pobytu w Zespole;
11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
12) swobody wyrażania myśli i przekonań (światopoglądowych, religijnych) z zachowaniem zasady nienaruszania godności i dobra innych osób;
13) zrzeszania się i tworzenia organizacji młodzieżowych, według odrębnych przepisów;
14) pomocy w przypadku trudności w nauce ze strony:
a) wychowawcy klasy;
b) nauczycieli;
c) pedagoga;
d) psychologa;
e) Samorządu Uczniowskiego;
z zastrzeżeniem, iż nie wynikają one z lekceważenia obowiązków ucznia (wagary, lenistwo);
15) korzystania z poradnictwa:
a) pedagoga;
b) psychologa;
c) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
16) korzystania z:
a) świetlicy szkolnej;
b) biblioteki;
c) szatni;
d) środków dydaktycznych;
e) swobodnego wyboru kół zainteresowań;
17) korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb.

2. Uczniowie mają obowiązek:
1) systematycznego i efektywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu;
2) przygotowywania się do zajęć lekcyjnych (w szczególnych sytuacjach nauczyciel decyduje o usprawiedliwieniu nieprzygotowania ucznia);
3) uzupełniania, we własnym zakresie, zagadnień merytorycznych wynikających z nieobecności w szkole;
4) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna lub uprawnionej instytucji w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności; w przypadku długotrwałej nieobecności (powyżej 10 dni) uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun powiadamiają o jej przyczynie wychowawcę klasy; nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych spowodowana udziałem w różnych formach reprezentowania Zespołu na zewnątrz traktuje się jako usprawiedliwioną;
5) W szkole uwzględnia się następujące formy usprawiedliwień nieobecności:
a) pisemna – od rodziców/prawnych opiekunów przekazywana przez ucznia;
b) ustna – przez rodziców/ prawnych opiekunów (osobiście lub telefonicznie);
c) uczeń pełnoletni ma prawo samodzielnie usprawiedliwiać nieobecności (w formie pisemnej) za uprzednią zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
6) biernego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, z których zostali zwolnieni decyzją Dyrektora Zespołu na podstawie odrębnych przepisów;
7) noszenia schludnego stroju szkolnego, który spełnia kryteria określone przez zespół wychowawczy:
a) w trakcie uroczystości szkolnych i egzaminów obowiązuje strój galowy, który składa się z garnituru, spodni lub spódnicy w ciemnym kolorze oraz białej koszuli;
b) na zajęciach sportowych obowiązuje strój sportowy, którego wzór określony jest w przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego;
8) noszenia i okazywania na żądanie pracowników Zespołu legitymacji szkolnej;
9) stosowania się do zaleceń pracowników Zespołu zapewniających bezpieczeństwo ucznia;
10) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób;
11) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
12) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę osobistą i bezpieczeństwo innych;
13) powiadamiania pracowników Zespołu o sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych osób;
14) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole;
15) naprawienia szkody w przypadku zniszczenia mienia szkolnego.

3. Za szkody materialne spowodowane przez ucznia odpowiadają jego rodzice/prawni opiekunowie. O sposobie i zakresie naprawienia szkód decyduje Dyrektor Zespołu.

4. Zabrania się korzystania uczniom z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych.§ 48

§ 48

Tryb odwoływania się od orzeczonej kary.

1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczonej w stosunku do ucznia kary może być złożony przez zainteresowanego ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wymierzonej karze.

2. Pisemny wniosek, adresowany do rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun składa na ręce Dyrektora Zespołu, który ma obowiązek przedstawić go radzie pedagogicznej.

3. Rada pedagogiczna po szczegółowej analizie sprawy orzeka swą opinię w formie uchwały podtrzymującej zastosowaną karę lub uznającej jej bezpodstawność.

4. Uczniowi od kary skreślenia przysługuje prawo odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem za pośrednictwem Dyrektora Zespołu.

§ 45. - § 46.

§ 45

W przypadku naruszenia praw ucznia określonych w Statucie, uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą w ciągu 14 dni złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu o rozpatrzenie i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub skierowanie sprawy do rozpatrzenia, odpowiednio do kompetencji, przez Rzecznika Praw Ucznia lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 46

Nagrody.

1. Nagrody są przyznawane uczniom za:
1) dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie;
2) bardzo dobrą frekwencję;
3) zdobycie czołowych lokat w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i obronnych;
4) aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim lub Samorządzie Klasowym;
5) godne reprezentowanie Zespołu poza jego siedzibą;
6) prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska.

2. Rodzaje nagród są uzależnione od:
1) formy i rodzaju osiągnięć ucznia, uczniów;
2) środków finansowych przyznanych na ten cel przez Radę Rodziców.

3. Nagrody mogą być indywidualne i zespołowe.

4. Rodzaje nagród stosowane w Zespole:
1) pochwała Dyrektora Zespołu;
2) list pochwalny Dyrektora Zespołu;
3) wyróżnienia w formie pisemnej;
4) nagroda rzeczowa;
5) list gratulacyjny dla rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
6) typowanie ucznia – kandydata do:
a) nagrody Prezydenta Miasta Legnicy;
b) stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Ministra Edukacji Narodowej (szkoły ponadgimnazjalne);
c) stypendium Prezydenta Miasta Legnicy.

5. O wszystkich nagrodach przyznanych uczniowi Zespół informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Fakt uzyskania nagrody odnotowany jest w dokumentach klasy lub Zespołu.

6. Nagrody są udzielane, wręczane podczas apeli szkolnych oraz na spotkaniach z rodzicami.

7. Z wnioskiem o przyznanie nagród może wystąpić każdy organ Zespołu oraz nauczyciel, wychowawca klasy, rodzice/prawni opiekunowie oraz inne organy i instytucje.§ 47

§ 47

Kary.

1. Kary są udzielane uczniom za:
1) nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych określonych w Statucie;
2) naruszanie zasad współżycia szkolnego;
3) negatywne zachowanie się w Zespole i poza nim;
4) naruszenie zasad i norm życia społecznego.

2. Kary mogą być indywidualne i zespołowe.

3. Z wnioskiem o udzielenie kary mogą występować wszystkie organy Zespołu.

4. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nieodpowiednim zachowaniu się ucznia;
3) ustne upomnienie Dyrektora Zespołu;
4) pisemna nagana Dyrektora Zespołu;
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy;
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły;
7) usunięcie ucznia z Zespołu.

5. Dyrektor Zespołu może odstąpić od stopniowania kar, jeśli sytuacja spowodowana przez ucznia zagraża bezpieczeństwu lub mieniu innych osób.

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do przeniesienia ucznia do innej placówki lub usunięcia z Zespołu, jeśli:
1) niszczy dokumentację szkolną, dewastuje przedmioty mienia szkolnego i rzeczy osobiste innych uczniów;
2) stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników Zespołu;
3) fałszuje dokumenty i potwierdza w nich nieprawdę;
4) uczestniczy w przypadkach rozboju oraz kradzieży w Zespole i poza nim;
5) rozprowadza środki odurzające (alkohol i narkotyki) na terenie Zespołu;
6) spożywa alkohol i narkotyzuje się na terenie Zespołu oraz podczas imprez i wycieczek szkolnych;
7) przebywa na terenie Zespołu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków;
8) publicznie znieważa nauczyciela lub innego pracownika w Zespole lub poza nim;
9) stosuje agresję słowną i przemoc fizyczną wobec kolegów i pracowników Zespołu;
10) unika uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie realizuje obowiązku edukacyjnego;
11) opuścił bez usprawiedliwienia 60 % godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania dla danego oddziału;
12) otrzymał trzecią, pisemną naganę Dyrektora Zespołu w szkole ponadgimnazjalnej.

7. Uczeń Gimnazjum może być przeniesiony do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

8. Uchylony.

9. Za opuszczone bez usprawiedliwienia każde sto godzin z zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych uczeń otrzymuje pisemną naganę Dyrektora Zespołu.

10. Dyrektor Zespołu może odstąpić od ukarania ucznia, jeśli jeden z organów Zespołu wystąpi pisemnie w jego obronie i przedstawi właściwe poręczenia.

§ 49 - § 52

WSO§ 49

Zasady ogólne

1. Ocenianie ucznia, w tym ocenianie bieżące, ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach ucznia, jego uzdolnieniach lub trudnościach, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 50

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej.

2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów zespołu klasowego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania norm etycznych.

§ 51

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) informowanie uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów, o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
9) informowanie ucznia nie później niż na 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o przewidywanej ocenie rocznej, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
11) informowanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
12) uzasadnianie ustalonej oceny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów w terminie 5 dni roboczych;
13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia, na jego wniosek lub wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów w terminie 5 dni roboczych w siedzibie szkoły.

2. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania ucznia i uzyskiwanych przez niego efektach nauczania i zachowania następuje w trakcie zebrań, indywidualnych rozmów lub kontaktów elektronicznych za pośrednictwem e-dziennika.

§ 52

1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach;
3) regularne odrabianie zadań domowych;
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych, wymaganych przez nauczyciela;
5) aktywne uczestnictwo w zajęciach;
6) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, zajęciach technicznych, plastyce, muzyce i zajęciach artystycznych.§ 57. - § 60.

§ 57

1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia:
1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
z realizacji zajęć wychowania fizycznego, z informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza;
2) z nauki drugiego języka obcego, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
3) z nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeśli przedłoży on prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

§ 58

1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli:
1) uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych planem nauczania co najmniej 4,75;
2) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Uczeń gimnazjum kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli spełnia warunki określone w § 58 ust.1, zrealizował projekt edukacyjny oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

3. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje świadectwo stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem, jeśli spełnia warunki określone w § 58 ust.1.

4. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. W przypadku ucznia gimnazjum, jeżeli ponadto zrealizował projekt edukacyjny i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej mimo, że nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego, pod warunkiem, że zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

6. Uchylony.

§ 59

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Zespołu;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim, okazywanie szacunku innym osobom;
7) udział w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o zasadach realizacji projektu edukacyjnego.

3. Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

4. Wychowawca ustala uczniowi określoną ocenę zachowania uwzględniając obowiązujące zasady i kryteria oraz dysfunkcje rozwojowe określone w opiniach i orzeczeniach poradni pedagogiczno-psychologicznej.

5. Zasady oceny zachowania:
1) system oceny zachowania uczniów jest punktowy;
2) uczeń rozpoczyna semestr z zerowym kontem punktowym;
3) premie punktowe są przyznawane:
a) za wyniki w nauce;
b) za dobrą frekwencję;
c) za udział w konkursach i imprezach;
d) za postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
e) za wzorową postawę uczniowską;
f) za pochwałę nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora;
g) za udział w realizacji projektu edukacyjnego;

4) punkty ujemne stosuje się:
a) za nieobecności nieusprawiedliwione;
b) za spóźnienia;
c) za niewłaściwe zachowanie;
d) za brak dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo;
e) za upomnienie nauczyciela, wychowawcy;
f) za naganę dyrektora;
5) szczegółowe informacje dotyczące zasad punktowania określa zespół wychowawczy.

6. W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy może ustalić ocenę zachowania inną niż wynika to z przyjętych zasad oceniania.
7. W okresie od powiadomienia ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania do zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, może ona ulec zmianie na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów.

8. Wychowawca dokonując powtórnej analizy, w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków szkolnych, może ocenę podwyższyć lub utrzymać. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 60

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Egzamin klasyfikacyjny
1) w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: dyrektor Zespołu lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
2) w przypadku braku możliwości ustalenia oceny klasyfikacyjnej, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
3) wynikający z różnic programowych – przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu wg indywidualnie ustalonego terminarza, ale nie później niż do ostatniego dnia przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Pytania na egzamin klasyfikacyjny opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wymagania edukacyjne, przewidziane dla danego przedmiotu.

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6. Egzamin klasyfikacyjny ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów przeprowadzanych w formie zadań praktycznych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i zajęć laboratoryjnych.

7. Termin egzaminu oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Dla ucznia niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym, Dyrektor Zespołu wyznacza nowy termin (nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od chwili ustania przyczyny nieobecności).

12. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie klasyfikacyjnym uczeń nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

§ 53 - § 56

§ 53

1. Ocenianie odbywa się śródrocznie
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali:
a) stopień celujący – 6 (cel);
b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
c) stopień dobry – 4 (db);
d) stopień dostateczny – 3 (dst);
e) stopień dopuszczający – 2 (dop);
f) stopień niedostateczny – 1 (ndst);

2) oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg skali:
a) wzorowe – (wz);
b) bardzo dobre – (bdb);
c) dobre – (db);
d) poprawne – (pop);
e) nieodpowiednie – (ndp);
f) naganne – (ng).

2. Ocenianie odbywa się rocznie
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1;

2) oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.

3. Dopuszcza się stosowanie „+” i „–” przy ustalaniu ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych w całym roku szkolnym.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 54

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. W przypadku nieobecności nauczyciela, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i braku możliwości porozumienia z nim, ocenę klasyfikacyjną ustala wychowawca klasy wraz z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.

§ 55

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
1) I semestr trwa od września do stycznia, a w klasach programowo najwyższych technikum do grudnia (wg kalendarza MEN);
2) II semestr od stycznia do czerwca, a w klasach programowo najwyższych technikum do kwietnia (wg kalendarza MEN);

2. Klasyfikowanie odbywa się w ostatnich dwóch tygodniach danego semestru.

3. Ocenę roczną zapisuje się w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen w pełnym brzmieniu.

4. W dzienniku lekcyjnym ocenę śródroczną można zapisać stosując skróty.

§ 56

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.

2. Wystawione w każdym semestrze oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny dotyczyć:
a) wiadomości (wiedzy) uczniów;
b) stopnia opanowania przez nich umiejętności.

3. Ocenę śródroczną, roczną można ustalić na podstawie co najmniej trzech ocen bieżących.

4. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych jest dokonywana w oparciu o przedstawione szczegółowe kryteria opracowane w formie przyjętej przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania.

5. Ocena końcowa (roczna) uwzględnia oceny bieżące wystawione za:
a) udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
b) inne formy aktywności w klasie w ramach pracy domowej i na forum społeczności klasowej.

6. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danego przedmiotu roczną celującą ocenę klasyfikacyjną.

7. W okresie od powiadomienia, o którym mowa § 51 ust.1 pkt 9, do zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena roczna może ulec zmianie na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów.

8. Zasady podwyższenia przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych określa nauczyciel uczący przedmiotu po uwzględnieniu frekwencji ucznia na tych zajęciach. Weryfikacja wiadomości i umiejętności odbywa się nie później niż w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej, na pisemny wniosek ucznia złożony do nauczyciela uczącego, bez konieczności powoływania odrębnej komisji. Ma ona formę pisemną i ustną lub formę zadań praktycznych Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.§ 61 - § 67

§ 61

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, ale nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
d) pedagog;
e) psycholog;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6a. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się protokół , który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

§ 62

1. Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy ucznia przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Zespołu w składzie:
1) przewodniczący – Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu jako przewodniczący komisji;
2) egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. Egzamin poprawkowy ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów przeprowadzanych w formie zadań praktycznych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i zajęć laboratoryjnych.

5. Pytania na egzamin poprawkowy opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu na poziomie wymagań podstawowych określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie poprawkowym wyznaczony zostaje nowy termin (nie później niż do końca września), dokument potwierdzający przyczynę nieobecności należy dostarczyć ciągu 2 dni roboczych od wyznaczonego terminu egzaminu.

8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie poprawkowym nie uzyskuje on promocji lub nie kończy szkoły (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów).

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

10. Uchylony

11. Uchylony.

12. Uchylony.

13. Uchylony.

14. Uchylony.

15. Uchylony.

16. Uchylony.

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

§ 63

Uchylony.

§ 64

Uchylony.

§ 65

Uchylony.

§ 66

Uchylony.

§ 67